Quantcast

ขอเผยแพร่ผลงานทาางวิชาการ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

ขอเผยแพร่ผลงานทาางวิชาการ

krupat
เรื่อง                การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง  Past  Simple Tense  ของ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ศึกษา                 นางสัจจะ   นิลอรุณ   ครูชำนาญการ  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ปีการศึกษา  2550

            บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Past Simple Tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม     จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Past Simple Tense  
                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ32101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง Past Simple Tense   จำนวน  10   แผนการเรียน  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense   จำนวน 8 ชุด  รวม 30  แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง Past Simple Tense  ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  30  คะแนน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Past Simple Tense   จำนวน 10  ข้อ  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5  ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบแบบที (t-test)

           ผลการศึกษาพบว่า
        1.  ผลการสร้างและศึกษาคุณภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense โดยมีโครงสร้างเนื้อหาแบบฝึก  8  ชุด  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ   86.58 /84.90  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ซึ่งพัฒนาขึ้นเท่ากับ 11.60  คะแนน
        2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมหลังใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะซึ่งมีการพัฒนาสูงขึ้น เท่ากับ 11.60  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.67   เมื่อพิจารณาคะแนนการพัฒนาของนักเรียนรายบุคคล ปรากฏว่า คะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  Past Simple Tense   สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะทุกคน และผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกโดยวิธีการทดสอบแบบที (t-test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
        3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อเนื้อหาสาระจากแบบฝึกให้ประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.83)  และข้อ แบบฝึกมีความแปลก ทันสมัย น่าทำ  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ( = 4.57)


Loading...