Quantcast

กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

classic Classic list List threaded Threaded
2125 messages Options
1 ... 19202122232425 ... 107
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
 ช่วงนี้ขาหย่ายเลยได้เหมารอบเว็บบอร์ดครูคลับซะแระ  หุ หุ   ถ้าสบโอกาสเหมาะ ๆ  ก้ากะ กะ จาเปลี่ยนชื่อเจ้าของเว็บซ๊าเลย  อิ อิ..   ชักมีแนวโน้มจาได้เว็บฟรี ๆ แล้วนาเนี่ย..

พอดีมีแนวข้อสอบที่ผอ.ท่านนึงส่งผ่านใน e-filing ของเขต  ก็เลยขออนุญาตก็อปมาฝากท้างสองท่านผ่านบอร์ดนี้หน่อยเน้อ  เค้าเหลยมาให้เรียบโร้ย  บ่แม่นขาหย่ายเหลยเน้อ  เพราะเราบ่ได้เก่งปานน้าน..อิ อิ

จัดปายยยยยยยย..


แนวข้อสอบการบริหารงานแผนและงบประมาณ  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5  (รวบรวมโดย ผอ.วิชาญ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพท.สน.2)


๑. ประเภทของเงินที่สถานศึกษาได้รับมีกี่ประเภท
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๒.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเงินที่สถานศึกษาได้รับ
        ก. เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินงบกลาง

๓. เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลางคือข้อใด
        ก.  เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินงบกลาง

๔. เงินที่มีกฎหมายกำหนดไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินคือข้อใด
        ก.  เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินงบกลาง

๕.รายจ่ายตามงบประมาณมีกี่ลักษณะ
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๖.รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจำแนกออกเป็นกี่ประเภท
                ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง.  ๕

๗.ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
        ก. งบบุคลากร
        ข. งบดำเนินการ
        ค. งบลงทุน
        ง. งบเงินอุดหนุน
        จ. งบกลาง

๘.รายจ่ายตามงบกลางมีกี่ประเภท
        ก.  ๑๐
        ข.  ๑๑
        ค.  ๑๒
        ง.  ๑๓

๙.ข้อใดคือรายจ่ายตามงบกลาง
        ก.  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
        ข.  เงินค่าการศึกษาบุตร
        ค.  เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
        ง.  ถูกทุกข้อ

๑๐.ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายตามงบกลาง
        ก.  เงินปรับวุฒิข้าราชการ
        ข.  เงินสมทบลูกจ้าง
        ค.  เงินสมทบสำรองจ่ายสถานศึกษา
        ง.  เงินช่วยเหลือบุตร

๑๑.ข้อใดเป็นงบบุคลากร
        ก. เงินเดือน
        ข. ค่าจ้างประจำ
        ค. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงาน
        ง. ถูกทุกข้อ

๑๒.ข้อใดเป็นงบดำเนินงาน
        ก. ค่าตอบแทน
        ข. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
        ค. ค่าสาธารณูปโภค
        ง. เป็นทุกข้อ

๑๓. ข้อใดไม่เป็นงบลงทุน
        ก. ค่าครุภัณฑ์
        ข. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค. ค่าจ้างชั่วคราว
                ง.  ค่าตอบแทนพนักงาน

๑๔.งบเงินอุดหนุนมีกี่ประเภท
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๑๕.เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายคือข้อใด
        ก.  เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินงบกลาง

๑๖.เงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษาที่มีการจัดเก็บมีกี่ประเภท
        ก.  ๒
        ข.  ๓
        ค.  ๔
        ง.  ๕

๑๗.ข้อใดเป็นเงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษาที่มีการจัดเก็บตามข้อ ๑๖
        ก. ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
        ข. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
        ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
        ง. ถูกทุกข้อ

๑๘.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินประเภทใด
        ก.  เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินงบกลาง

๑๙.ใครมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้แทนสถานศึกษา
        ก.  โรงเรียน
        ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ค.  ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน
        ง.  แล้วแต่ความเหมาะสม

๒๐.เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินตามที่ขอเบิกจากส่วนราชการผู้เบิกแล้วแล้วให้นำหลักฐานการจ่ายส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกภายในกี่วัน (ภูมิภาค)
        ก.  ๑๕
        ข.  ๓๐
        ค.  ๔๕
        ง.  ๖๐

๒๑.อำนาจการสั่งการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ง.  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒.อำนาจการสั่งการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ง. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๓.อำนาจการสั่งการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ครั้งละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ง. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๔.อำนาจการสั่งการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ง. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕.อำนาจการสั่งการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานการคลังและสินทรัพย์ครั้งละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
        ง. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖.อำนาจการเก็บรักษาวงเงินสดสำรองจ่ายไว้ ณ ที่ทำการของโรงเรียนระดับอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาในวงเงินไม่เกินกี่บาท (เงินรายได้สถานศึกษา)
        ก. ๒๐๐๐ บาท
        ข. ๕๐๐๐ บาท
        ค. ๑๐๐๐๐ บาท
        ง. ไม่จำกัดแต่แต่มีเงิน

๒๗.อำนาจการเก็บรักษาวงเงินสดสำรองจ่ายไว้ ณ ที่ทำการของโรงเรียนระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในวงเงินไม่เกินกี่บาท (เงินรายได้สถานศึกษา)
        ก. ๒๐๐๐ บาท
        ข. ๕๐๐๐ บาท
        ค. ๑๐๐๐๐ บาท
        ง. ไม่จำกัดแต่แต่มีเงิน

๒๘.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหักจากผู้ขายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ถ้าซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ จำนวนตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปจึงให้หักภาษี
        ก. ๕๐๐  บาท
        ข. ๑๐๐๐  บาท
        ค. ๑๐๐๐๐ บาท
        ง. ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน

๒๙.จากข้อ ๒๘ ถ้าเป็นนิติบุคคลรายหนึ่ง ๆ จำนวนตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปจึงให้หักภาษี
        ก. ๕๐๐ บาท
        ข. ๑๐๐๐ บาท
        ค. ๑๐๐๐๐ บาท
        ง. ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน

๓๐.จากข้อ ๒๘ และ ๒๙ ต้องหักภาษีร้อยละเท่าใด
        ก. ร้อยละ ๑
                ข. ร้อยละ ๑.๕
                ค. ร้อยละ ๒
                ง. ร้อยละ ๗

๓๑.เมื่อมีการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โรงเรียนมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งสรรพากรอำเภอภายในกี่วัน
        ก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
        ข. ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
                ค. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
        ง. ภายในวันที่  ๒๐ ของเดือนถัดไป

๓๒.หากไม่ดำเนินการตามข้อ ๓๑ ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการชำระเงินเพิ่มเองร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนและอาจได้รับโทษทางอาญาตามข้อใด
        ก. ไม่ต้องรับโทษเพราะเป็นงบโรงเรียน
        ข. ปรับไม่เกิน ๒๐๐๐ บาท
        ค. ปรับไม่เกิน ๕๐๐๐ บาท
        ง. ปรับไม่เกิน ๘๐๐๐ บาท

๓๓.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก. เงินบำรุงลูกเสือเก็บปีหนึ่งไม่เกินปีละ ๕ บาท
        ข. เงินบำรุงเนตรนารีเก็บปีหนึ่งไม่เกินปีละ  ๕ บาท
        ค. เงินบำรุงยุวกาชาดปีหนึ่งไม่เกินปีละ     ๑๐ บาท
                ง. ถูกทุกข้อ

๓๔.การเก็บรักษาเงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้นำฝากที่ธนาคารใด
        ก. กรุงไทย
        ข. ออมสิน
        ค. กรุงเทพ
        ง. ไม่ระบุ

๓๕.เงินประกันสัญญาสถานศึกษาต้องคิดในอัตราเท่าใดเมื่อมีการจัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
        ก. ร้อยละ ๕
        ข. ร้อยละ ๑๐
        ค. ร้อยละ ๑๕
        ง. ร้อยละ ๒๐

๓๖.จากข้อ ๓๕ เมื่อรับเงินแล้วโรงเรียนต้องนำเก็บไว้ที่ใด
        ก. เก็บเอง
        ข. สพท.
        ค. ธนาคาร
        ง. ถูกทุกข้อ

๓๗.จากข้อ ๓๕ เมื่อครบกำหนดสัญญาสถานศึกษาต้องคืนเงินประกันสัญญาโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินกี่วัน
        ก. ๗
        ข. ๑๕
        ค. ๓๐
        ง. ๔๕

๓๘.ข้อใดคือเงินรายได้ของแผ่นดิน เงินที่สถานศึกษาได้รับหรือจัดเก็บตามกฎหมายและไม่ให้นำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ
                ก. ค่าขายพัสดุชำรุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
        ข. ค่าขายแบบรูปรายการที่ใช้เงินจากเงินงบประมาณ
        ค. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
        ง.  ถูกทุกข้อ

๓๙.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการรับเงิน
        ก. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
        ข. สมุดคู่ฝากธนาคาร
        ค. ใบเบิกถอน
        ง. คู่ฉบับสัญญายืม
        จ. หนังสือรับรองการหักภาษี

๔๐.เงินประเภทใดเมื่อได้รับเงินแล้วต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
        ก.  เงินงบประมาณ
        ข.  เงินนอกงบประมาณ
        ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
        ง.  เงินบริจาค

๔๑.การจ่ายเงินสดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
        ก. บริการจ่าย ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
        ข. การรับเงินนำบัตรมาทุกครั้ง
        ค. ผู้รับเงินมาไม่ได้ทำใบมอบฉันทะ
        ง. มีสำเนาบัตรฯ ผู้มอบ/ผู้รับมอบ

๔๒.เงินรายได้แผ่นดินให้นำส่งคลังอย่างไร
        ก. อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
                ข. อย่างน้อย ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
                ค. อย่างน้อย ๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
                ง. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔๓.จากข้อ ๔๒.ถ้าจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐๐๐  บาท  ให้นำส่งคลังอย่างไร
        ก. อย่างช้าภายใน ๑ วันทำการ
                ข. อย่างช้าภายใน ๗ วันทำการ
                ค. อย่างช้าภายใน ๓๐ วันทำการ
                ง. อย่างช้าภายใน ๔๕ วันทำการ

๔๔.การยืมเงินโรงเรียนไปราชการปกติต้องใช้คืนภายในกี่วัน
               ก. อย่างช้าไม่เกิน ๑ วันทำการ
               ข. อย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ
               ค. อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
               ง. อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วันทำการ

๔๕.การยืมเงินโรงเรียนไปราชการในราชอาณาจักร  ครั้งหนึ่งยืมได้ไม่เกินกี่วัน
        ก. ไม่เกิน  ๓๐ วัน
        ข. ไม่เกิน  ๔๕ วัน
        ค. ไม่เกิน  ๖๐ วัน
        ง. ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๔๖.การจ่ายเงินยืมต้องจ่ายเป็นเช็คหากจะจ่ายเป็นเงินสดต้องไม่เกินกี่บาท
        ก. ๒๐๐๐ บาท
        ข. ต่ำกว่า ๒๐๐๐ บาท
        ค. ๓๐๐๐ บาท
        ง. ๕๐๐๐ บาท

๔๗.การจ่ายเงินในข้อใดผู้จ่ายเงินต้องทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำใบบันทึกชี้แจงเหตุผล
        ก. ไม่เกิน  ๑๐ บาท
        ข. ไม่เกิน  ๑๐๐ บาท
        ค. ไม่เกิน  ๕๐๐ บาท
        ง. ไม่เกิน  ๑๐๐๐ บาท

๔๘.การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างช้าไม่เกินวันใด
        ก. ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น
        ข. ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
        ค. ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น
        ง. ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป

๔๙.รายได้ตามข้อใดที่โรงเรียนต้องนำส่งแผ่นดิน
        ก. เงินขายแบบ
        ข. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน/ปัจจัยพื้นฐาน
        ค. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                ง. สิ้นสุดโครงการ/เลิกโครงการ
        จ. ถูกทุกข้อ

๕๐.โดยปกติถ้าส่วนราชการมีเงินเก็บรักษาในวันหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐๐๐ บาท กรรมการเก็บรักษาเงินจะมีจำนวนกี่คน
        ก. ๒ คน
        ข. อย่างน้อย ๓ คน
        ค. แล้วแต่เห็นสมควร
        ง. ๑ คนและตำรวจอีก ๒ คน

๕๑.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการเก็บรักษาเงิน
        ก. กรรมการมี ๓ คนถือกุญแจคนละดอก
        ข. กรรมการเก็บรักษาเงินจะมี ๒ หรือ ๓ คนก็ได้
        ค. ปกติแต่งตั้งจากระดับ ๒ ขึ้นไปแต่ถ้าส่วนราชการใดมีไม่ครบจะแต่งตั้งจากระดับ ๑  ขึ้นไปก็ได้
        ง. ถูกทุกข้อ

๕๒.สัดส่วนการบริหารเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวข้อใดไม่ถูกต้อง
        ก. งบสำรองจ่าย ๑๐-๒๐%
        ข. งบบริหารทั่วไป ๒๐-๓๐%
        ค. งบบริหารงานวิชาการ ๖๐-๗๐%
        ง.  ถูกทุกข้อ

๕๓.ปกติการจัดสรรงบประมาณข้อใดกล่าวถูกต้องระหว่างงบวิชาการ งบบริหารทั่วไปและงบสำรองจ่าย
        ก. ๗๐ : ๒๐ : ๑๐
        ข. ๖๕ : ๒๕ : ๑๐
        ค. ๗๐ : ๒๕ : ๑๐
        ง. ๖๕ : ๒๐ : ๑๐

๕๔.การบริหารเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ใช้ได้ ๓ ลักษณะข้อใดไม่ถูกต้อง
        ก. รายจ่ายงบบุคลากร
        ข. รายจ่ายงบดำเนินงาน
        ค. รายจ่ายงบลงทุน
        ง. รายจ่ายงบอื่น

๕๕.เงินอุดหนุนทั่วไป(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  สามารถนำไปใช้จ่ายได้กี่ลักษณะ
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๕๖.จากข้อ ๕๕ ข้อใดไม่ใช่
        ก. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
        ข. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
        ค. ทุนส่งเสริมการศึกษา
        ง. ค่าอาหารกลางวัน

๕๗.กรณีโรงเรียนจ่ายเงินสดให้นักเรียนไปซื้ออาหารกลางวันหรือจ่ายค่ายานพาหนะโรงเรียนต้องตั้งกรรมการอย่างน้อยกี่คนในการจ่ายเงิน
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๕๘.เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนแบ่งได้กี่ประเภท
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๕๙.ข้อใดไม่ใช่งบเงินอุดหนุนตามประเภทเงินงบประมาณ
        ก. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
        ข. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
        ค. งบเงินอุดหนุนรายหัว
        ง.  ถูกทุกข้อ

๖๐.เงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับมีกี่แบบ
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๖๑.ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ได้ดีที่สุด
        ก.  วัตถุประสงค์-ทรัพยากร
        ข.  กระบวนการ-ทรัพยากร
        ค.  ทรัพยากร-ผลตอบแทน
        ง.  กระบวนการ-ผลตอบแทนเด๋วอีก 1 สัปดาห์  ขาหย่ายจาเอาเฉลยมาฝากเน้อ  เอ๊ย! ม่ายช่าย  จาเอามาฝากบัดเดี๋ยวนี้ล่ะ  อิ อิ  และยังมีแนวข้อสอบที่รวบรวมโดยผอ.ท่านนี้  เพิ่ง D/L จาก e-filing ตะกี๊  อีกประมาณ 4- 5 ชุด  เด๋วจะไปก็อปมาฝากเน้อ..


ไปแหล่ววววววว....ชะแว้บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
 

Key

1.  ข. ๓
2.  ง.  เงินงบกลาง
3. ก.  เงินงบประมาณ
4.  ข.  เงินนอกงบประมาณ
5.  ก. ๒
6.  ง.  ๕
7.  จ. งบกลาง
8.  ข.  ๑๑
9.  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ค.  เงินสมทบสำรองจ่ายสถานศึกษา
11. ง. ถูกทุกข้อ
12. ง. เป็นทุกข้อ
13. ง.  ค่าตอบแทนพนักงาน
14. ก. ๒
15. ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
16. ค.  ๔
17. ง. ถูกทุกข้อ
18. ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
19. ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20. ข.  ๓๐
21. ก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
22. ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
23. ข. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
24. ค. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
25. ง. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
26. ข. ๕๐๐๐ บาท
27. ค. ๑๐๐๐๐ บาท
28. ค. ๑๐๐๐๐ บาท
29. ก. ๕๐๐ บาท
30. ก. ร้อยละ ๑
31. ข. ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
32. ข. ปรับไม่เกิน ๒๐๐๐ บาท
33. ง. ถูกทุกข้อ
34. ข. ออมสิน
35. ก. ร้อยละ ๕
36. ข. สพท.
37. ข. ๑๕
38. ง.  ถูกทุกข้อ
39. จ. หนังสือรับรองการหักภาษี
40. ค.  เงินรายได้แผ่นดิน
41. ก. บริการจ่าย ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
42. ก. อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
43. ข. อย่างช้าภายใน ๗ วันทำการ
44. ค. อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
45. ค. ไม่เกิน  ๖๐ วัน
46. ข. ต่ำกว่า ๒๐๐๐ บาท
47. ก. ไม่เกิน  ๑๐ บาท
48. ข. ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
49. จ. ถูกทุกข้อ
50. ก. ๒ คน
51. ง. ถูกทุกข้อ
52. ง.  ถูกทุกข้อ
53. ก. ๗๐ : ๒๐ : ๑๐
54. ง. รายจ่ายงบอื่น
55. ค. ๔
56. ค. ทุนส่งเสริมการศึกษา
57. ข. ๓
58. ก. ๒
59. ค. งบเงินอุดหนุนรายหัว
60. ก. ๒
61. ค.  ทรัพยากร-ผลตอบแทน
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
   

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
( ๒.๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
(ชุดสอบ ผอ. / รอง ผอ. / Version ๗.๐ ปรับปรุงล่าสุด ๒ กันยายน ๒๕๕๒)

(ออกข้อสอบและรวบรวมโดย  ผอ.วิชาญ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพท.สน.2)๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด?
ก. ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ข. ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ค. ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ง. ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ข. ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ค. ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๖
ง. ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

๓. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ มีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. ๕ หมวด ๘๒ มาตรา
ข. ๙ หมวด ๑๔๐ มาตรา
ค. ๑๒ หมวด ๓๓๖ มาตรา
ง. ๙ หมวด ๗๘ มาตรา

๔. กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ข. พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ค. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ง. ข้อ ก และ ค ถูก

๕. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึง?
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์
ข. มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่รับผิดชอบ
ค. คุณภาพของงาน
ง. ถูกทุกข้อ

๖. กรณีที่มีปัญหาหรือการตีความในปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมิได้กำหนดให้องค์กรใดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นอำนาจของใคร?
ก. รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ง.          ศาลปกครอง

๗. การจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออก เป็น ๓ ส่วนข้อใดไม่ใช่?  
ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

๘.การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งได้กี่ส่วนราชการ
        ก.  ๔
        ข.  ๕
        ค.  ๖  
        ง.  ๗

๙. การบริหารราชการส่วนกลาง ให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและกรมข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สำนักงานเลขาธิการ สพฐ.

๑๐. การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอย่างไร
ก. ออกเป็นกฎกระทรวง
ข. ออกเป็นประกาศของกระทรวง
ค. ออกตามคำแนะนำของ ก.ค.ศ.
ง. โดยมติของคณะรัฐมนตรี

๑๑.หน่วยงานใดมีอำนาจเกี่ยวกับราชการการเมือง
ก.สำนักงานรัฐมนตรี
ข.สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ค.สำนักงานปลัดกระทรวง
ง.ถูกทุกข้อ

๑๒.การบริหารในกระทรวงให้มีองค์กรหลัก ๔ องค์กรข้อใดไม่ใช่
ก.สภาการศึกษา
ข.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
ง.คณะกรรมการการศาสนา

๑๓. สภาการศึกษามีหน้าที่ตามข้อใด
ก.พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข.พิจารณาเสนอ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ค.พิจารณาเสนอ นโยบาย แผน การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง.ถูกทุกข้อ

๑๔. การเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอใคร
ก.รมว.ศธ.
ข.ครม.
ค.ก.ค.ศ.
ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕.ประธานสภาการศึกษาคือใคร
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.นายกรัฐมนตรี
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม.แต่งตั้ง

๑๖. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.คณะกรรมการอุดมศึกษามีจำนวน  ๒๗ คน วาระละ ๔ ปี ประธานคือ รมว. เสนอ ครม. ตั้ง
ข.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีจำนวน  ๓๑ คน วาระละ ๔ ปี ประธานคือ  รมว. เสนอ ครม. ตั้ง
ค.คณะกรรมการสภาการศึกษามีจำนวน ๕๙ คน วาระละ ๔ ปี ประธานคือรมว.ศธ.
ง.ถูกทุกข้อ

๑๗. คณะกรรมการสภาการศึกษาโดยตำแหน่งมีจำนวนกี่คน
ก.๑๒  คน
ข.๑๕  คน
ค.๑๖  คน
ง.๓๖  คน

๑๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก.๑๒ คน
ข.๑๕ คน
ค. ๓๐  คน
ง. ๓๕ คน

๑๙. คณะกรรมการสภาการศึกษา ข้อใดกล่าวผิด
ก.กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  มีจำนวน ๒ คน
ข.กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน ๒ คน
ค.กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   มีจำนวน ๒ คน
ง.กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย  มีจำนวน ๒ คน

๒๐. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน
ก. ๒๖ คน
ข. ไม่เกิน ๒๖ คน
ค. ๒๗ คน
ง. ไม่เกิน ๒๗ คน

๒๑. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตำแหน่งมีจำนวนกี่คน
ก.๙ คน
ข.๑๕ คน
ค.๒๑ คน
ง.๓๖ คน

๒๒. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตำแหน่ง
ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.เลขาธิการสภาการศึกษา
ง.เลขาธิการคุรุสภา

๒๓. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสัดส่วนผู้แทน
ก.ผู้แทนองค์กรเอกชน
ข.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ง.ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

๒๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนกี่คน
ก.ไม่เกิน ๙ คน
ข.๑๓ คน
ค.ไม่เกิน ๑๓ คน
ง.๑๕ คน

๒๕.ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.รมว.แต่งตั้ง
ข.รมว.เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอ ครม.แต่งตั้ง
ค.รมว.เลือกจากกรรมการแล้วเสนอ ครม.แต่งตั้ง
ง.เลขาธิการ สพฐ. เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอ ครม.แต่งตั้ง

๒๖.หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใด
ก.พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา  มาตรฐาน
ข.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.การสนับสนุนทรัพยากร
ง.ถูกทุกข้อ

๒๗. ประธานและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.๑  ปี
ข.๒  ปี
ค.๓  ปี
ง.๔  ปี

๒๘.ใครมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ อปท.
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.โรงเรียน
ง.อ.ก.ค.ศ.

๒๙. ตามมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ การตรวจราชการมีหลายระดับข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ระดับกระทรวงเพื่อตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ข.ระดับสำนักงานคณะกรรมการประเมินผลตามนโยบายตามภารกิจและเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานเพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลภายนอก
ง.ถูกทุกข้อ

๓๐. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของกฎกระทรวงมีจำนวนเท่าใด
ก.๗ คน
ข.๘  คน
ค.๙  คน
ง.๑๐  คน

๓๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของกฎกระทรวง ข้อใดกล่าวผิด
ก.กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารของรัฐฯจำนวน ๑ คน
ข.กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารของเอกชนจำนวน ๑ คน
ค.กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๕ คน
ง.ถูกทุกข้อ

๓๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นประธานและกรรมการโดยตำแหน่งดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.๑  ปี
ข.๒  ปี
ค.๓  ปี
ง.๔  ปี

๓๓. ใครเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ข.ผู้บริหารในเขตพื้นที่ที่ ผอ.สพท.แต่งตั้ง
ค.ผอ.สพท.
ง.เลขาธิการ สพฐ. แต่งตั้ง

๓๔. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ให้คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่
ก.ปริมาณสถานศึกษา
ข.จำนวนนักเรียน
ค.วัฒนธรรม
ง.ความเหมาะสมด้านอื่น

๓๕. ใครมีอำนาจหน้าที่ในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก.เลขาธิการ สพฐ. โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ข.เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยคำแนะนำของ สภาการศึกษา
ค.รมว.ศธ. โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ง.เลขาธิการ สพฐ.

๓๖.การแบ่งส่วนราชการของเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการอย่างไร
ก.ออก พรก.
ข.ประกาศของกฤษฎีกา
ค.ประกาศกระทรวง
ง.ประกาศของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ

๓๗.การแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่การศึกษามีกี่กลุ่ม
        ก. ๔
        ข. ๕
        ค. ๖
        ง. ๗

๓๘.ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นที่จำนวนกี่คน
ก.ไม่เกิน ๑๕ คน
ข.๑๕ คน
ค.ไม่เกิน ๒๗ คน
ง.๒๗ คน

๓๙.ใครเป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ผอ.สพท.
ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.นายอำเภอในเขตที่ สพท.นั้นตั้งอยู่
ง.ผู้บริหารที่ ผอ.สพท.แต่งตั้ง

๔๐.ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งจากใคร
ก. เลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. เลือกกันเองจากส่วนใดก็ได้
ค. ตัวแทน ก.ค.ศ.
ง. ผอ.สพท.

๔๑.ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระซึ่งมีเวลาเหลือมากกว่า ๑๘๐ วันต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
        ก. ๖๐ วัน
        ข. ๙๐ วัน
        ค. ๑๒๐ วัน
        ง. ๔๕ วัน

๔๒. ประธานและกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. ๑  ปี
ข. ๒  ปี
ค. ๓  ปี
ง. ๔  ปี

๔๓.ใครมีอำนาจกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ก. อ.ก.ค.ศ.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผอ.สพท.
ง. เลขาธิการ สพฐ.

๔๔.องค์กรชุมชนตามข้อใดที่มิใช่คุณสมบัติตามความหมายขององค์กรชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติสัดส่วนของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน
ข. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ค. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
ง. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

๔๕.คณะกรรมการตามข้อใดมีจำนวนไม่เหมือนข้ออื่น
ก. องค์กรชุมชน
ข. องค์กรเอกชน
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. สมาคมผู้ปกครองและครู

๔๖.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ง. ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพื้นที่

๔๗.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
ข. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ค. มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ง. ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ

๔๘.กรณีเป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับแต่งตั้งต้องลาออกภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
        ก.  ๗ วัน
        ข.  ๑๕ วัน
        ค.  ๓๐ วัน
        ง.   ๖๐ วัน

๔๙.ใครเป็นผู้สรรหาประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผอ.สพท.
ค. คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ง.  สมัครรับเลือกตั้ง

๕๐.ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ผอ.สพท.
ค. ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เลขาธิการ สพฐ

๕๑.ใครมีอำนาจให้ออกกรณีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบกพร่องต่อหน้าที่
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ผอ.สพท.
ค. ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เลขาธิการ สพฐ

๕๒.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  มีจำนวนกี่คน
ก. ๙ คน
ข. ๑๕ คน
ค. ๒๑ คน
ง. ๓๖ คน

๕๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่    มีจำนวนกี่คน
ก. ๙ คน
ข. ๑๕ คน
ค. ๒๑ คน
ง. ๓๖ คน

๕๔.สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนกี่คน
ก. ๓๐๐  คน
ข. ไม่เกิน ๓๐๐ คน
ค. ตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป
ง. เกินกว่า ๓๐๐ คนขึ้นไป

๕๕.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนผู้ปกครอง
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ง. ผู้แทนองค์กรเอกชน

๕๖.องค์กรชุมชน เป็นองค์กรที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. ๙ คน
ข. ๑๕ คน
ค. ๒๑ คน
ง. ๓๖ คน

๕๗.กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนเท่าใด
ก. ๑ รูป
ข. ๒ รูป
ค. ๓ รูป
ง. ๔ รูป

๕๘.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนเท่าใด
ก. ๓ คน
ข. ๖ คน
ค. ๗ คน
ง. ๙ คน

๕๙.คุณสมบัติของประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดไม่ใช่
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษโดยประมาท หรือลหุโทษ
ง.  ถูกทุกข้อ

๖๐.ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาถ้าเป็นคู่สัญญากับเขตพื้นที่การศึกษาต้องแสดงหลักฐานต่อ ผอ.สพท.ว่าเลิกประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นคู่ค้าภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง
ก. ๗  วัน
ข. ๑๕  วัน
ค. ๓๐  วัน
ง. ๔๕ วัน

๖๑.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเป็นได้ในคราวเดียวกันได้ไม่เกินกี่แห่งขึ้นไป
ก. ๑  แห่ง
ข. ๒  แห่ง
ค. ๓  แห่ง
ง. ไม่จำกัด

๖๒.ประธานกรรมการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาอย่างไร
ก. กรรมการร่วมกันเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้เสนอ
ค. กรรมการเลือกกันเอง
ง. ผู้อาวุโสสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

๖๓.วาระการดำรงตำแหน่งของประธานและกรรมการกี่ปี
ก. ๑  ปี
ข. ๒  ปี
ค. ๓  ปี
ง. ๔  ปี

๖๔.บทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
ก. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษา
ข. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ค. หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

๖๕.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผอ.สพท.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ง. เลขาธิการ สพฐ.

๖๖. กรณีที่ประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหา เลือกและแต่งตั้งแทนภายในกี่วัน
ก. ๓๐ วัน
ข. ๔๕ วัน
ค. ๖๐  วัน
ง. ๙๐ วัน

๖๗. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้อใดถูกต้อง
ก. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ข. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ค. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ง. ถูกทุกข้อ

๖๘.อำนาจในการจัดทำนิติกรรมสัญญาเงินงบประมาณผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจเท่าใด
ก. ไม่เกิน ๓ ล้าน
ข. ไม่เกิน ๕ ล้าน
ค. ไม่เกิน ๑๐ ล้าน
ง. ไม่เกิน ๕๐ ล้าน

๖๙.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ตามข้อใด
ก. มาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข. มาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ๒๕๔๖
ค. มาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ง. ประกาศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

๗๐.การบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากจะดำเนินการตามหลักการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้วยังยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ข้อใดไม่ใช่
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักจริยธรรม
ค. หลักความโปร่งใส
ง. หลักความคุ้มค่า

๗๑.ใครมีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้ครบตามองค์ประกอบ
ก. ผอ.สพท.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
ข. ผอ.สพท.โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขต
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. เลขาธิการสพฐ.โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

๗๒. ใครมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการสรรหาการเลือกประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผอ.สพท.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
ข. ผอ.สพท.โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขต
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. เลขาธิการสพฐ.โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

๗๓.ให้มีการกระจายอำนาจบริหารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก. วิชาการ
ข. การเงินพัสดุ
ค. การบริหารงานบุคคล
ง. การบริหารทั่วไป

๗๔.ใครไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. มีทุกคน

๗๕. ผู้ได้รับอำนาจตามมาตรา ๔๕ แล้วจะมอบต่อให้ใครอีกไม่ได้ยกเว้นใครสามารถมอบต่อได้อีก
ก. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบดี
ง. ได้ทุกข้อ

๗๖.ใครไม่มีอำนาจมอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๗๗.ผอ.สพท.มอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มเมื่อลงนามจะใช้คำว่า
ก. การปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ข. การปฏิบัติราชการแทน
ค. รักษาการในตำแหน่ง
ง. รักษาราชการแทน

๗๘.กรณีสถานศึกษามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งเรียงลำดับ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผอ.สพท.
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. อ.ก.ค.ศ.

๗๙.ผู้ที่มีอำนาจสามารถมอบอำนาจต่อได้กำหนดเอาไว้กี่กลุ่ม (คนที่สามารถมอบต่อได้) ตามมาตรา
ก. ๕ กลุ่ม
ข. ๖ กลุ่ม
ค. ๗ กลุ่ม
ง. ๘ กลุ่ม

๘๐.การมอบอำนาจข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้ทำเป็นคำสั่ง
ข. ให้ทำเป็นหนังสือ
ค. ให้ทำเป็นประกาศ
ง. แล้วแต่ผู้มอบอำนาจพิจารณา

๘๑.การรักษาราชการแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การรักษาราชการแทน ใช้ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ข. ผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน
ค. กรณีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใหม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเก่าพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ

๘๒. ในกรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถูกฟ้องร้องจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบคดีเอง
ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบคดี
ค. ให้สถานศึกษาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ สพฐ.ทราบเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคดี
ง. ดำเนินการได้ทุกกรณี

๘๓. สถานศึกษาในข้อใดไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ค. วิทยาลัยเทคนิค
ง. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกข้อที่กล่าวมา

๘๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการจะต้องมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาในข้อใด
ก. ปฏิบัติราชการแทน
ข. รักษาราชการแทน
ค. ทำการแทน
ง. รักษาการในตำแหน่ง

๘๕. สถานศึกษาในข้อใดที่ไม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน      
ข. โรงเรียนการศึกษาพิเศษสกลนคร
ค. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ง. ถูกทุกข้อ

๘๖. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องยุบภายในกี่ปี ๓
นับแต่ประกาศใช้
ก. ๒  ปี
ข. ๓  ปี
ค. ๔  ปี
ง.  ๕  ปี

๘๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. ๑๗๕  เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ๑๗๖  เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ๑๘๕ เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ๑๘๗ เขตพื้นที่การศึกษา

๘๘. เลขาธิการ กพฐ. คนปัจจุบันชื่อว่าอะไร
ก. นางพรนิภา ลิมปพยอม
ข. คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ค. ดร. รุ่ง แก้วแดง
ง. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

๘๙. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใดข้อใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

๙๐. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ก. เป็นองค์กรมหาชน
ข. เป็นนิติบุคคล
ค. เป็นนิติบุคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกข้อ


หมายเหตุ  ปรับปรุงล่าสุด ๒ กันยายน ๒๕๕๒

(ข้อ 88  ยังไม่ update)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
Key  (แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ)

 
1. ค
2. ง
3. ก
4. ง
5. ง
6. ก
7. ง
8. ค
9. ก
10. ก
11. ก
12. ง
13. ง
14. ข
15. ก
16. ง
17. ค
18. ค
19. ง
20. ง
21. ก
22. ง
23. ง
24. ค
25. ข
26. ง
27. ง
28. ก
29. ง
30. ค
31. ง
32. ค
33. ค
34. ข
35. ค
36. ค
37. ข
38. ข
39. ข
40. ก
41. ข
42. ข
43. ข
44. ง
45. ค
46. ก
47. ก
48. ข
49.
50. ค
51. ค
52. ก
53. ข
54. ข
55. ง
56. ข
57. ข
58. ข
59. ก
60. ข
61. ค
62. ก
63. ง
64. ง
65. ข
66. ง
67. ง
68. ง
69. ข
70. ข
71. ก
72. ค
73. ข
74. ง
75. ข
76. ก
77.
78. ข
79. ค
80. ข
81. ง
82.
83.
84.
85.
86. ข
87. ค
88. ข
89.
90. ค
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

krupat
ขอบคุณมากมายสำหรับแนวข้อสอบและกำลังใจดีดีทีมีให้กันตลอดมาจ้า
วันนี้แหลงกันหีดหุ้ยก่อนหนา สอบเสร็จค่อยมาแหลงกันหล่าว

ระบบข้อสอบออนไลน์

http://www.thai-exam.com/  ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน

http://www.thai-exam.com/home.php  ผู้ลงทะเบียนแล้วคลิกอันนี้

คู่มือการทำข้อสอบ
http://www.thai-exam.com/manual/test.html

พระราชอารมณ์ขันในหลวง
http://royyim.exteen.com/20091108/entry-2

โครงงานคติชาวบ้านพักใต้....ฝากขาหญ่ายจ้า
http://www.st.ac.th/bhatips/tip48/student48/thaifolk_student48.html

.๑ อย่าหนุกตามเพื่อน = อย่าสนุกตามเพื่อน
๑.๒ เข้าบ้านท่านต้องหางหดเข้าวาน = เมื่ออยู่ในบ้านเขาต้องยอมเขาไว้ก่อน
๑.๓ คนขี้คร้านทำการอกแตก = คนขี้เกียจมักทำงานหักโหมจนเกินกำลัง
๑.๔ ตามหลังนายหมาไม่ขบ = การทำอะไรตามผู้ใหญ่ มักไม่เสียหาย
๑.๕ ปากอี้ฆ่าคอ = ปลาหมอตายเพราะปาก
๑.๖ อย่านอนบ้านคนมี ตามหลังโหมหนี
นอนหลับโรงปอ = อย่าไปนอนค้าง คืนบ้านคนมั่งมี อย่าตามหลังพวกโจร
อย่านอนในบ่อนการพนันเพราะมีแต่พลอยเสียหายด้วย

เพลงถามข่าวปักษ์ใต้
http://radio.sanook.com/music/player/ถามข่าวปักษ์ใต้----หลวงไก่---อันดา/91364/

.๗ นอนสูงให้คว่ำ นอนต่ำให้หงาย = เมื่อเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงทำอะไรให้คิดถึงผู้น้อย
ผู้น้อยก็ต้องคิดถึงผู้ใหญ่
๑.๘ เข้าเมืองตาเหล้ต้องเหล้ตาตาม = อยู่ที่ใดต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
๑.๙ ช้างแล่นอย่ายุงหาง = น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
๑.๑๐ หวานเป็นลม ขมเป็นยา = คำหวานมักไร้ประโยชน์ คำติเป็นยาแก้
๑.๑๑ แพ้ชนะอย่าแพ้โห่ = ถ้าจะล้มเลิกก็ขอให้เป็นเพราะทำแล้วไม่
อาจสำเร็จได้ อย่าล้มเลิกเพราะคำวิจารณ์ของ
ผู้อื่น
๑.๑๒ ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม = จะทำอะไรให้รีบทำเสีย ยังมีโอกาสมาก
๑.๑๓ อย่าขนดินถมปลวก = อย่าเอาเนื้อหนูไปเจือเนื้อช้าง
๑.๑๔ ทำไหรให้ถามพระเสียหมั่ง = จะทำอะไรควรปรึกษาผู้รู้เสียบ้าง จะได้ไม่เสียหาย

๒.พวกสำนวนเปรียบเทียบ
ภาษิตประเภทนี้มีความเปรียบอยู่ในตัว แต่ไม่ตรงทีเดียว บางทีเป็นแบบคำพังเพย เช่น
๒.๑ ใหญ่พร้าวเฒ่าลอกอ = อายุมากเสียเปล่าไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่
๒.๓ หางเตาค่ากับหางแลน = ขิงก็รา ข่าก็แรง
๒.๓ กินค่าเข้ารั้ว ทำค่าไม้โท้ = กินมากแต่ทำน้อย
๒.๔ พร้าวก้าออกโลกเป็นพร้าว = เริ่มเหตุไว้อย่างไร ผลที่ตามมาก็เป็นตามเหตุ
๒.๕ ทำงานสงหมาพอพ้นซั้ง = ทำงานแบบขอไปที
๒.๖ หมาเห่าเรือบิน = พูดจาเกินฐานะ หรือทำอะไรไม่เจียมตัว
๒.๗ พูดค่าดอกออกไปค่าวา = นำเรื่องไปเสริมต่อเกินไปจากที่ได้ยินมา
๒.๘ วัวไคเข้าคอกคนนั้น = ใครทำกรรมดีชั่วย่อมได้รับกรรมตามที่
ตนกระทำ


ฝันดีทั้งสองท่านจ้า.....หวังเหวิดเสมอ
http://www.krutai.com/web/default.php
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Sub Admin1
Administrator
In reply to this post by Krusorporchor
โห..............แนวข้อสอบ  ขอบคุง ท่านคนชอบเพลง มั่กๆๆๆๆที่กรุณาโพสต์ ให้ความรู้   ยังงี้ก็ เราเสร็จ.....อ่ะ..ม่ายช่าย....เสร็จเรานะดิ จาอ่านทันไหมล่ะเนี่ย...เด๋ว ต้อง...call หา ผอ.ภัท ซะแหล่วหนา...มามะ  มามะ  ผอ.ภัท  มาช่วยกันอ่านหน่อยเน้อ...
ก้าอ่านๆไป แบบไม่รุจะอ่านอารายดีอ่ะท่าน เพราะกรอบหลักสุตรเค้าน่ะ มัน คือเนื้อหาสอบภาค ก ผู้บริหารชัดๆ งานนี้ขอแค่ผ่านไม่อายเค้าดีก่าเนาะ....ชักจ๋อยยยยย  ตรงที่ไม่ได้อ่านหนังสือนั่นแล
แต่ไม่เปงไร เด๋ว จาไปอบ กะท่านผอ.ภัท ดีกั่ว เพราะ ผอ.ภัท เค้า คงไปในฐานะ วิทยากรแกนนำ  อิอิ  เปง ไง   แผนกลยุทธ์  เรา เจ๋งเป๊าาาาาา    แต่จริงๆทำข้อสอบไม่ได้จริงๆ อิอิ
ไปหาอ่าข้อสอบท่าน ดีก่า  แว๊บ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by krupat
 เย้! ท่านผอ.ภัท  แวะมาทักทายแระ ขอขอบคุณท่านอีกครั้งเน้อสำหรับของฝาก  และต้องขอบคุณที่ได้พิจารณาตั้งชื่อโรงเรียนให้เราใหม่  (อิ อิ)  มิรุเจ้านายจาชอบรึเป่า?  ถ้าชอบก้าจาได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนซ๊าเลย  เอ่อออออ! มิแซบแว่ ในวงเล็บ "รัฐราษฎร์อุปถัมภ์" ง่ะ  โรงเรียนเราจากลายเปงสาขาของโรงเรียนรัฐไทยใหม่ของพวกเสื้อแดง รึเป่าเนี่ย?  อิ อิ    แซว แซว  แซวแล้วแซวอีก..  รุสึกแว่  โรงเรียนวัดป่าคาท่าน Sub  ก้ายังไม่มีชื่อในวงเล็บเน้อ  ท่านผอ.ภัท  จาต่อชื่อให้โรงเรียนท่าน Sub ว่างัยดีเอ่ย?  เอางี้ดีมะ? เปง..โรงเรียนวัดป่าคา (สามัคคีรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ค้ำจุน)  เปงงายยยยย..อิ อิ  ท่าน Sub  ชอบมะ? ชอบมะ?

ข้อสอบทั้ง 2 ชุด ที่โพสไปแล้ว  มีบางข้อที่เค้ายังไม่เหลยอ่ะท่านผอ.ภัท  เราก้าเลยเว้นว่างไว้..ไม่กล้าเหลยง่ะ.. เด๋วผิด (อิ อิ)  ให้ท่าน Sub จอมยุทธ์ระดับเทพเหลยให้ดีก่า... และยังมีแนวข้อสอบอีก 5 ชุด  คงต้องขออนุญาตท่าน Sub เอามาโพสต่ออีกหน่อยเน้อ..

ระยะนี้ท้างสองท่านอ่านหนังสือกันตลอด 24 ชั่วโมงเร้ยยยยย..  งั้นลองพักสายตาซักนิ๊ดดดดดด...ไปติดตามลิงค์ข่าวกะขาหย่ายก่อนดีก่า  จาได้เปงการผ่อนคลายและรุสึกสบายจายยยย..

 เอ! แต่ขาหย่ายชักรุสึกสงสัยซะแระ  ว่าการอ่านหนังสือสอบ  กะ การอ่านลิงค์ข่าวที่เรานำมาฝากนิ  รายการหนาย  จาทำให้ท้างสองท่านซีเรียสมากกั่วกันนิ  อิ อิ   


จัดปายยยยยยยยย..


ล้มแล้ว!!! แผนยุบสภาและเลือกตั้ง 14 พฤศจิกา ''นายกฯ อภิสิทธิ์'' ขอยกเลิก..

http://www.oknation.net/blog/prompzy/2010/05/12/entry-2
http://www.oknation.net/blog/prompzy/2010/05/12/entry-3

-  เย้ ๆๆๆๆๆ  ดีใจมั่ก ๆ เลย  อยู่ให้ครบเทอมไปเร้ยยยยย  ท่านนายกฯ ขวัญจาย  แต่ท่านต้องปราบพวกก่อการร้ายให้สำเร็จนาท่านนา  จับพวกแกนนำแล้วอย่าให้ประกันเด็ดขาด..และท่านต้องจัดการข้าราชการที่เกียร์ว่าง และกำลังจะเกียร์ว่างให้สิ้นซาก  ไม่เช่นนั้นนโยบายท่านจะขับเคลื่อนให้สำเร็จไปได้อย่างไร?


อาทิเช่น  กลไกรัฐกลุ่มนี้..ท่านจะปล่อยไว้ทำไม?

http://www.oknation.net/blog/nongjar/2010/05/12/entry-3   


จดหมายเปิดผนึก...ก่อนที่นายกฯ จะไม่มีโอกาส (อยากให้อ่านครับ)

http://www.oknation.net/blog/sutku/2010/05/12/entry-6


นายกครับถึงเวลาแล้วหละ..โลกแห่งความฝันกับโลก...แห่งความจริงสวนทางกันเสมอ...?....เสียงจากตำรวจผู้น้อยที่มีแต่ปาก..อยากจะพูดแทนตำรวจทหารทั้งประเทศ...?
http://www.oknation.net/blog/jawee/2010/05/12/entry-1


ลุยเถอะ**อภิสิทธิ์**ยังไงคนเสื้อแดงก็ไม่เอาคุณ...

http://www.oknation.net/blog/sigree/2010/05/12/entry-1
http://www.oknation.net/blog/meepedsiva/2010/05/12/entry-1


ไพร่ระส่ำ หลังฮาร์ดคอร์ยึดอำนาจ !! จับตา มาตรการเด็ดขาดรัฐบาล ..ตัดน้ำตัดไฟใช่ว่าม็อบจะหดหาย..เดินหน้าสลายก็อาจจะมีตายเป็นเบือ ??!!..
http://www.oknation.net/blog/vincentoldbook3/2010/05/12/entry-3


ด่วน!! ศอฉ.สั่งตัดน้ำ-ไฟ งดเดินรถไฟฟ้า-เมล์-เรือด่วนรอบม็อบเที่ยงคืนนี้!!

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065273
http://www.oknation.net/blog/chakkrish/2010/05/12/entry-2


วางบิลก่อนเช็กบิลกลุ่มเสื้อแดง!!! กำลังจะถูกตัดน้ำ ตัดไฟแล้ว !!!

http://www.oknation.net/blog/kritwat/2010/05/12/entry-1
http://www.oknation.net/blog/iaun/2010/05/12/entry-1


กองโจรแดง เมิน ศอฉ.ตัดน้ำตัดไฟ คุยมีเครื่องปั่นไฟเอง

http://www.oknation.net/blog/sutku/2010/05/12/entry-5
http://www.oknation.net/blog/Tip2/2010/05/12/entry-4


ศอฉ.ยกเลิกแผนตัดไฟตัดน้ำ..(อ้าว! แผนนี้ไม่สำเร็จซะแระ  เด๋วคงหามาตรการกดดันใหม่)

http://www.oknation.net/blog/driftway/2010/05/12/entry-2
http://www.oknation.net/blog/Dhammayuth/2010/05/12/entry-2
http://www.oknation.net/blog/baan-nork/2010/05/12/entry-1


: :ด่วน...ที่ถนนเพชรบุรีเริ่มตั้งด่านปิดถนนแล้วค่ะ..!!

http://www.oknation.net/blog/Memyself/2010/05/12/entry-4


ด่วนมาก...มาก ศธ.สอบข่าว ร.ร.38 จังหวัด  สอดไส้ตำราล้มเจ้า..(โห! เลวร้ายขนาดนี้แล้วหรือเนี่ย  ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องไล่ผอ.ออกสถานเดียว)

http://www.oknation.net/blog/nangrong/2010/05/12/entry-6


พิษไพร่ทำนร.เดือดร้อน "เตรียมอุดม" เลื่อนเวลาเรียน งดทุกกิจกรรม..

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065263
http://www.oknation.net/blog/thephoto/2010/05/12/entry-1


จ่าเพียร !!! เราลืมเขาหรือยัง วันนี้บันนังสตาเป็นเช่นไร ...

http://www.oknation.net/blog/singslatan/2010/05/12/entry-1


"คาเมรอน" ผงาดนายกฯ อายุน้อยที่สุดในอังกฤษ หัวหน้าพรรคเสรีปชต.ลั่นสร้าง "การเมืองใหม่" ผู้ดี..

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273627454&grpid=01&catid=
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065181
http://www.komchadluek.net/detail/20100512/58778/คาเมรอนนั่งนายกฯอังกฤษคนใหม่.html


ทางเดินชีวิต "เดวิด คาเมรอน" นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ..

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273670506&grpid=01&catid=
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273665063&grpid=&catid=08


เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับเงินให้ได้สิทธิ์ที่ดินราชพัสดุที่สุราษฎร์ฯ..

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065198


เกาะโคบ พื้นที่ชุ่มน้ำ ชุมนก..

http://www.oknation.net/blog/mindhand/2010/05/09/entry-1


ราตรีสวัสดิ์ทั้งสองท่านแหล่วหนา หวังเหวิ๊ด หวังเหวิด..

บ๊ายยยยยยยยยยยยยย..

คนชอบเพลง  


บินหลา..

http://www.salathaila.com/kabinla.html

"บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม ชื่นชม ธรรมชาติ อันที่งามสะอาดตา ฯ.."


Good  Dream  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by Sub Admin1
 อ่าวววววว! ก๋า  ท่าน Sub มาเมื่อไหร่นิ?  มาแบบไม่ให้สุ้มให้เสียงอีกแหล่ว  คงกะจาปล่อยซาวด์แทรกหลอกขาหย่ายอ่ะดิ?  อิ อิ    จ้างก้ามั่ยกัว  หุ หุ  ท้างสองท่านนัดกันมาตรวจเวรอีกแหล่ว  นี่ดีนาที่ขาหย่ายไหวตัวทัน  ไม่ได้โดดเวรปายหนายยยยยย..

อ้าวววว! ท่าน Sub กะจาแกล้งทำข้อสอบเพื่อไปอบอีกแระ  ท่านพูดแบบไม่ถล่มตัวเลยเน้อ  เด๋วพรุ่งนี้จาเอามาโพสให้ท่านตาลายเล่น ๆ อีก 5 ชุด เน้อ  วันนี้ขออนุญาตราตรีสวัสดิ์แหล่วหนา..


ชะแว้บบบบบบบบบบ  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by Sub Admin1
  มาแระ มาแระ  ได้เวลาขาหย่ายเอา "มะพร้าวห้าว  มาขายสวนครูคลับแระ" อิ อิ   

ช่วงที่ท้างสองท่าน  กะลังรออออออ..คลิ๊คกระจายยยยยยยย..อย่างใจจดใจจ่อ  ก้าลองเอาไว้อ่านเล่น ๆ 3 เวลาหลังอาหารเน้อ  อิ อิ  มิแซบแว่ท้างสองท่านสอบวันไหนกันเอ่ย?  อย่าบอกนา...  ว่าเปงรอบแรกในวันพรุ่งนี้หล่าว  ขอให้ได้สอบรอบสาม  ในวันมะรืนละกานนนนนนน..เอ๊ะ! รึอยั่กจาสอบ ว.24 นี้เลย  แบบว่า  แบบว่า  พร้อมมานานแล้วง่ะ  เนาะท่าน Sub เนาะ  อิ อิ..

จัดปายยยยยยยยย..แนวข้อสอบการเดินทางไปราชการ..(รวบรวมโดย ผอ.วิชาญ  เกษเพชร)


๑.ลักษณะการเดินทางไปราชการมีกี่ประเภท
        ก. ๒ .. /
                ข. ๓
        ค. ๔
                ง. ๕

๒.ข้อใดไม่ใช่การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
        ก. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
        ข. การเดินทางไปราชการประจำ
        ค. การเดินทางกลับภูมิลำเนา
                ง. การเดินทางไปราชการค้างคืน..  /

๓.ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
        ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
                ข. ค่าเช่าที่พัก
        ค. ค่าพาหนะ
                ง. เป็นทุกข้อ .. /

๔.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางมีกี่ประเภท
        ก. ๒ ประเภท..  /
                ข. ๓ ประเภท
        ค. ๔ ประเภท
                ง. ๕ ประเภท

๕.ข้อใดไม่ใช่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก
        ก. การเดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัด
                ข. การเดินทางจากอำเภอหนึ่งไปยังอำเภอเมือง
        ค. การเดินทางในเขต กทม.ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานปฏิบัติราชการปกติ .. /
        ง. ถูกทุกข้อ

๖.การนับเวลาเพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีที่มีการพักแรมโดยปกตินับตามข้อใด
                ก. ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน
        ข. เกิน ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน
                ค. ส่วนที่เกินจากข้อ ก ถ้านับได้เกิน ๑๒  ชั่วโมงถือเป็น ๑ วัน
                ง. ข้อ ข ผิด .. /

๗.การนับเวลาเพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีที่ไม่มีการพักแรมโดยปกตินับตามข้อใด
                ก. ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน
        ข. เกิน ๑๒ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน
                ค. ส่วนที่เกินจากข้อ ข ถ้านับได้เกิน ๖  ชั่วโมงถือเป็นครึ่งวัน
                ง.  ข้อ ก ผิด .. /

๘.ครู คศ.๒ รับราชการอยู่อำเภอหนึ่งเดินทางไปราชการอำเภอเมือง ๑ วัน จะได้เบี้ยเลี้ยงเท่าใด
        ก. ๑๒๐ บาท
        ข. ๑๘๐ บาท..  /
        ค. ๒๔๐ บาท
        ง. ๑๐๘ บาท

๙.นายวิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานเขต ๘ กิโลเมตร
ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการที่สำนักงานเขตจะเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่าใด
        ก. ๘๐ บาท
        ข. ๑๖ บาท
        ค. ๓๒ บาท .. /
        ง. ๓๖ บาท

๑๐.จากข้อ  ๙  จะมีการคำนวณระยะทางอย่างไร
        ก. ระยะสั้น
        ข. ระยะทางตรง
        ค. ระยะใกล้
        ง. ระยะสั้นและตรง.. /

๑๑.กรณีไปราชการต้องพักในโรงแรม โดยต้องพักคู่จะเบิกได้กี่เปอร์เซ็นต์ของห้องพักเดี่ยว
        ก. ๘๐%
        ข. ๗๐% .. /
        ค. ๖๐%
        ง. ๕๐%

๑๒.กรณีไปราชการต้องพักในบ้านเช่า (สถานที่พักเอกชน) เบิกได้วันละไม่เกินกี่บาท
        ก. ๒๐๐ บาท
        ข. ๒๔๐ บาท
        ค. ๕๐๐ บาท
        ง. ๓๐๐ บาท..  /

๑๓.การเช่าที่พักข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก. การพักแรมในยานพาหนะเบิกไม่ได้
        ข. ระดับ ๙ ลงมาเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย
        ค. ระดับ ๑๐ ขึ้นไปเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริง
        ง. ถูกทุกข้อ..  /

๑๔.หากสถานที่จัดอบรมบริการอาหารกลางวัน ๑ มื้อสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้เท่าใดในแต่ละวัน
        ก. ๑ ใน ๒
        ข. ๑ ใน ๓
        ค. ๒ ใน ๓ ../
        ง. งดเบิก

๑๕.การนับเวลาการเข้าอบรมให้นับตั้งแต่เวลาใด
        ก. เข้าที่พัก
        ข. ถึงสถานที่อบรม
        ค. การลงทะเบียนเข้าอบรม ../
                ง. เวลาเริ่มอบรมวันแรก

๑๖.การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรผู้เข้าอบรมไม่เกินระดับ ๘ เบิกได้ชั่วโมงละเท่าใด
        ก.  ๖๐๐ บาท ../
        ข.  ๕๐๐ บาท
        ค.  ๔๐๐ บาท
        ง.   ๓๐๐ บาท

๑๗.ในการเดินทางไปราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินกี่วัน
        ก. ๖๐ วัน
        ข. ๙๐ วัน
        ค. ๑๒๐ วัน ../
        ง. ตามความเป็นจริง

๑๘.ในการเดินทางไปราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพักรักษาสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่พักได้ไม่เกินกี่วัน
        ก. ๑๐ วัน../
        ข. ๒๐ วัน
        ค. ๓๐ วัน
        ง. ตามความเป็นจริง

๑๙.ค่ายานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์เดินทางไปราชการให้เบิกชดเชยค่าน้ำมันได้กิโลเมตรละเท่าใด
        ก. ๑ บาท
        ข. ๒ บาท../
        ค. ๓ บาท
        ง. ๔ บาท

๒๐.ค่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เดินทางไปราชการให้เบิกชดเชยค่าน้ำมันได้กิโลเมตรละเท่าใด
        ก. ๑ บาท
        ข. ๒ บาท
        ค. ๓ บาท
        ง. ๔ บาท../

๒๑.ข้าราชการระดับใดจะเบิกค่าพาหนะได้ต้องมีสัมภาระด้วย
        ก. ระดับ ๗ ลงมา
        ข. ระดับ ๖ ลงมา
        ค. ระดับ ๕ ลงมา../
                ง. ระดับ ๔ ลงมา

๒๒.ข้าราชการระดับใดสามารถโดยสารรถประจำทางปรับอากาศชั้น ๑ ได้
        ก. ระดับ ๗ ขึ้นไป
        ข. ระดับ ๖ ขึ้นไป
        ค. ระดับ ๕ ขึ้นไป../
                ง. ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒๓.ข้าราชการระดับสามารถเบิกค่าพาหนะประเภทเครื่องบินได้
        ก. ระดับ ๗ ขึ้นไป
        ข. ระดับ ๖ ขึ้นไป../
        ค. ระดับ ๕ ขึ้นไป
        ง. ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒๔.ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดในกรณีที่เป็นเส้นทางไม่มีพาหนะประจำทางบริการระหว่างจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพจ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละกี่บาท
        ก. ๒๐๐ บาท
        ข. ๒๔๐ บาท
        ค. ๕๐๐ บาท
        ง.  ๖๐๐ บาท../

๒๕.การเช่าที่พักระดับ ๙ เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายแต่ไม่เกินกี่บาทต่อครั้ง
        ก. ๑,๐๐๐ บาท
        ข. ๑,๕๐๐ บาท
        ค. ๒,๐๐๐ บาท
        ง. ๒,๒๐๐ บาท (๑๕๐๐)../

๒๖.การเช่าที่พักระดับ ๘ ลงมา เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายแต่ไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑,๐๐๐ บาท../
        ข. ๑,๕๐๐ บาท
        ค. ๒,๐๐๐ บาท
        ง. ๒,๒๐๐ บาท

๒๗.การเช่าที่พักระดับ ๑๐ ขึ้นไปเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริงแต่ไม่เกินกี่บาท
        ก. ๑,๐๐๐ บาท
        ข. ๑,๕๐๐ บาท
        ค. ๒,๐๐๐ บาท
        ง. ๒,๕๐๐ บาท (๒๐๐๐)../

๒๘.การเดินทางไปราชการในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือมีค่าครองชีพสูงหัวหน้าส่วนราชการสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักได้สูงกว่าที่กำหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละเท่าใด
        ก. ร้อยละ ๑๐
        ข. ร้อยละ ๑๕
        ค. ร้อยละ ๒๐
        ง. ร้อยละ ๒๕../

๒๙.ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักรระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรเบิกได้ไม่เกินเท่าใด
        ก. ๒,๐๐๐ บาท../
        ข. ๒,๔๐๐ บาท
                ค. ๓,๐๐๐ บาท
        ง. ๓,๕๐๐ บาท

๓๐.ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.เดินทางไปราชการต้องขออนุญาตใคร
        ก. ตนเอง../
        ข. ผอ.สพท.
        ค. เลขาธิการ สพฐ.
        ง. อ.ก.ค.ศ.

๓๑.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก มีอัตราส่วนต่อค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ข ในอัตราใด
        ก. ร้อยละ ๔๐
        ข. ร้อยละ ๕๐
        ค. ร้อยละ ๖๐../
        ง. ร้อยละ ๗๐

๓๒.ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
        ก.  กรณีใช้แก็สโซฮอล์ได้ เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าน้ำมันแกสโซฮอล์
        ข.  กรณีใช้แก็สโซฮอล์ได้ เบิกจ่ายได้ที่ค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันแกสโซฮอล์
        ค.  กรณีใช้แก็สโซฮอล์ไม่ได้ ให้นำค่าน้ำมันมาเบิกจ่ายได้เลย
        ง.  ข้อ ก และ ค ถูก../

๓๓.ประเภทการฝึกอบรมมีกี่ประเภท
        ก. ๒ ประเภท
        ข. ๓ ประเภท
        ค. ๔ ประเภท../
        ง. ๕ ประเภท

๓๔.การฝึกอบรมระยะกลาง หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับใด
             ก.   ๑-๓
             ข.   ๓-๖
             ค.   ๓-๗
             ง.   ๓-๘../

๓๕.บุคคลในข้อใดที่ต้องเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจากส่วนราชการผู้จัด
        ก. ผู้ติดตามประธานในพิธีเปิดและปิด../
        ข. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        ค. ผู้สังเกตการณ์
        ง.  แขกผู้มีเกียรติ

๓๖.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการฝึกอบรม
        ก. การฝึกอบรมระดับต้น
        ข. การฝึกอบรมระดับกลาง
        ค. การฝึกอบรมระดับสูง
        ง. การฝึกอบรมระดับสูงมาก../

๓๗.ค่ากระเป๋าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ใช้เงินงบประมาณได้ใบละไม่เกินเท่าใด
        ก. ๑๐๐ บาท
        ข. ๒๐๐ บาท
        ค. ๓๐๐ บาท../
        ง. ๔๐๐ บาท


  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
แนวข้อสอบการศึกษาบุตร  (รวบรวมโดย ผอ.วิชาญ)

๑. บุตรข้าราชการที่เกิดตามข้อใดไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้
ก. เกิดตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๕
ข. เกิดตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๔
ค. เกิดตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๓
ง. เกิดตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๒

๒. ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคือ
        ก. ข้าราชการ
        ข. ลูกจ้างประจำ
        ค. ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือทุพพลภาพ
        ง. ถูกทุกข้อ

๓.บุตรตามข้อใดไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
ก. บุตรบุญธรรม
ข. บุตรซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจการปกครองของตน
ค. บุตรสมรสแล้วและจดทะเบียนตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

๔. ใครมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร
ก. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ข. ข้าราชการบำนาญปกติ
ค. ลูกจ้างชั่วคราว
ง. ลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับค่าจ้างประจำจากงบประมาณหมวดเงินเดือน

๕. เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บเรียกว่า
ก. เงินค่าเล่าเรียน
ข. เงินบำรุงการศึกษา
ค. เงินค่าการศึกษาบุตร
ง. เรียกอะไรก็ได้

๖. บุตรที่มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรได้กำหนดอายุไว้เท่าใด
ก. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข. ๒๐ ปีบริบูรณ์
ค. อายุไม่เกิน ๑๘  ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคมของปี
ง. อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคมของปี

๗.นายวิชาญ เกษเพชร มีบุตร ๒ คนต่อมาปรากฏว่าภรรยาคลอดบุตรฝาแฝดออกมา ๓ คน นายวิชาญ
มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรได้กี่คน
        ก. ๒
        ข. ๓
        ค. ๔
        ง. ๕

๘. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ก. ข้าราชการการเมือง
ข. ผู้รับบำเหน็จ
ค. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง
ง. ไม่มีทุกข้อ

๙. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ กำหนดเปิดเรียนภาคแรกในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม โดยกำหนดให้นักเรียนมาลงทะเบียนชำระค่าลง
ทะเบียนเรียนในวันที่ ๕  พฤษภาคม ผู้ปกครองจะปฏิบัติตามข้อใดในการเบิกจ่าย
ก. นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกต้นสังกัดได้เลย
ข. นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค. เป็นต้นไป
ค. นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกวันไหนก็ได้ตามสะดวก
ง. นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจ่ายภายใน  ๑  ปีนับแต่วันที่ชำระ

๑๐.สถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินเป็นรายภาคเรียนให้ยื่นเบิกเงินภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
        ก. ภายใน ๓ เดือน
        ข. ภายใน ๖ เดือน
        ค. ภายใน ๙ เดือน
        ง. ภายใน ๑๒ เดือน

๑๑.สถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินเป็นรายภาคปีให้ยื่นเบิกเงินภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันเปิดภาคต้นของแต่ละภาค
        ก. ภายใน ๓ เดือน
        ข. ภายใน ๖ เดือน
        ค. ภายใน ๙ เดือน
        ง. ภายใน ๑๒ เดือน

๑๒.แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรคือข้อใด
        ก. แบบ ๗๑๐๐
        ข. แบบ ๗๒๐๐
        ค. แบบ ๗๓๐๐
        ง. แบบ ๗๔๐๐

๑๓.ค่าธรรมเนียมของการศึกษาของสถานศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง
        ก. อนุบาลหรือเทียบเท่า ๗๐๐๐ บาท
        ข. ประถมศึกษา ๙๐๐๐ บาท
        ค. ม.ต้นหรือเทียบเท่า ๑๐๐๐๐ บาท
        ง. ม.ปลายหรือเทียบเท่า ๑๐๙๐๐ บาท

๑๔. การนับอายุเด็กอนุบาลครบ ๓  ปีนับถึงวันใด
ก. ตั้งแต่เกิดจนวันเปิดเรียนภาคต้น
ข. นับตามปฏิทิน
ค. นับตามปีการศึกษา
ง. ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของภาคเรียนภาคต้น

๑๕.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศใช้ในวันใด
        ก. ๒๑ พ.ย.๔๘
        ข. ๒๒ พ.ย.๔๘
        ค. ๒๓ พ.ย.๔๘
        ง. ๒๔ พ.ย.๔๘
       
๑๖.”บุตร” ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อใดถูกต้อง
        ก. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
        ข. อายุครบ ๓ ปีแต่ไม่เกิน ๒๕ ปี
        ค. ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตร
     ยกให้คนอื่น
        ง.  ถูกทุกข้อ

๑๗.ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อใดถูกต้อง
        ก. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทาง
     ราชการทุกหลักสูตรให้เบิกได้เต็มตาม
     จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่
     กระทรวงการคลังกำหนด
        ข. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
    ระดับไม่สูงกว่า ม.ปลาย/เทียบเท่าทุก
    หลักสูตรให้เบิกได้เต็มตามจำนวนที่จ่าย
    จริงแต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
    กำหนด
ค. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
     ระดับสูงกว่า ม.ปลาย/เทียบเท่าทุก
     หลักสูตรให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งตามจำนวนที่
     จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่
     กระทรวงการคลังกำหนด
        ง.  ถูกทุกข้อ

๑๘.ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของราชการเบิกได้เท่าใด
        ก. ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
        ข. ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
        ค. ๑๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน
        ง. ๑๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน

๑๙.ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของเอกชนเบิกได้เท่าใด
        ก. ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
        ข. ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
        ค. ๑๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน
        ง. ๑๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน


เฉลย
๑ ก ๑๑ ง
๒ ง ๑๒ ข
๓ ง ๑๓ ก
๔ ข ๑๔ ข
๕ ก ๑๕ ค
๖ ง ๑๖ ง
๗ ง ๑๗ ง
๘ ง ๑๘ ข
๙ ข ๑๙ ข
๑๐ ง
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการศึกษา  ชุดที่ 1 (รวบรวมโดย ผอ.วิชาญ)

๑.ข้อใดคือลักษณะเด่นของการบริหาร
ก. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ข. ดำเนินการตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป
ค. คนเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ง. ถูกทุกข้อ../

๒.ข้อใด มิใช่ ความหมายของการบริหาร
ก. การสั่งการให้งานบรรลุผลสำเร็จ../
ข. ศิลปะในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จ
ค. การทำงานของกลุ่มคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
ง. การใช้ศาสตร์ศิลป์นำไปสู่การปฏิบัติ

๓.ข้อใดคือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการบริหาร
ก. คน../
ข. เงิน
ค. วัสดุ
ง. การจัดการ

๔. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยทางการบริหาร
ก. Man
ข. Money
ค. Process../
ง.  Management

๕. ข้อจำกัดทางการบริหาร ประกอบด้วย
        ก.  สภาพทางภูมิศาสตร์
        ข.  ประชากร
        ค.  ทรัพยากร
                ง.   ความเชื่อและความศรัทธา
                จ.   ถูกทุกข้อ../

๖. การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองได้ ๓ ทางข้อใดไม่ใช่
ก. ทางโครงสร้าง
ข. ทางหน้าที่
ค. ทางปฏิบัติ
ง.          ทางกฎหมาย../

๗. การที่ผู้บริหารสามารถนำความรู้และทฤษฎีการบริหารไปสู่การปฏิบัติได้ถือว่า
ก. ผู้บริหารมีศาสตร์ในการบริหาร
ข. ผู้บริหารมีศิลป์ในการบริหาร../
ค. ผู้บริหารอาศัยหลักทฤษฎีในการบริหาร
ง. ผู้บริหารมีความคิดรวบยอด

๘. การบริหารที่มองคนเป็นเครื่องจักร “Man as Machine” ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงานมากกว่าคนเป็นแนวคิดของทฤษฎีในข้อใด
ก. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์
ข. ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์../
ค. ทฤษฎีเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์

๙.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของทฤษฎี
ก. ใช้ประกอบการแก้ปัญหาได้
ข. ช่วยแนะแนวทางการปฏิบัติได้
ค. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ง. ช่วยทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้../

๑๐. “คนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” เป็นแนวคิดทฤษฎีในข้อใด
ก. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์
ข. ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์
ค. ทฤษฎีเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์../

๑๑.ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารแบบวิทยาศาสตร์คือใคร
        ก. Luthur Gulick and Lyndall Urwick
        ข. Taylor../
        ค. Mayo
            ง. Mcgregor’s

๑๒.บุคคลตามข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการพัฒนาองค์การ
ก. Taylor
ข. Mayo
ค. Simon
ง.          Kurt Lewin../

๑๓.บุคคลตามข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการตัดสินใจ
ก. Taylor
ข. Mayo
ค. Simon../
ง.     Kurt Lewin

๑๔. “การแก้ปัญหาไม่มีวิธีใดดีที่สุด มีแต่ทางเลือกนี้ดีกว่าทางเลือกอื่น ๆ เท่านั้นเอง”  ตรงกับแนวคิดของทฤษฎีในข้อใด
ก. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์
ข. ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์
ค. ทฤษฎีเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์../

๑๕.การพัฒนาองค์การเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบริหารของข้อใดมากที่สุด
ก. ทฤษฎีบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
ข. ทฤษฎีบริหารเชิงพฤติกรรม
ค. ทฤษฎีบริหารเชิงระบบ
ง. ทฤษฎีบริหารเชิงตามสถานการณ์

๑๖. ปรัชญาทางการบริหารที่ว่า “ดูแลคนให้ดีที่สุด” หรือ “Treat people well” เป็นแนวคิดทฤษฎีในข้อใด
ก. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์
ข. ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์
ค. ทฤษฎีเชิงมนุษย์สัมพันธ์../
ง. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์

๑๗. System Theory มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ ประการข้อใดไม่ใช่
ก. ปัจจัยการนำเข้า (Input)
ข. กระบวนการ Process)
ค. ผลผลิต (Output)
ง.  ผลกระทบ (Impact)
จ.   ถูกทุกข้อ../

๑๘.  ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ
ก. Input outputm ProcessImpact
ข. InputProcessoutputImpact../
ค. InputImpactProcessoutput
        ง.    ImpactInputProcessoutput

๑๙. ข้อใดเป็นตัวอย่างการบริหารแบบระบบเปิด
ก. องค์การ
ข. บริษัท
ค. ห้างร้าน
ง. หน่วยราชการ
จ. ถูกทุกข้อ../

๒0. ระบบการทำงานของเครื่องยนต์สัมพันธ์กับใด
ก. ระบบปิด
ข. ระบบเปิด../
ค. ทุกระบบ
ง. ระบบเปิดและปิด

๒๑.  ผู้บริหาร  “เก่งงาน” หมายถึง
ก. ผู้บริหารมีทักษะเชิงมโนคติ
ข. ผู้บริหารมีทักษะเชิงเทคนิค../
ค. ผู้บริหารมีทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. ผู้บริหารมีทักษะเชิงการทำงาน

๒๒.ทักษะตามข้อใดพัฒนาได้ยากในตัวผู้บริหาร
ก. ทักษะเชิงมโนคติ../
ข. ทักษะเชิงเทคนิค
ค. ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. ทักษะการทำงาน

๒๓. ผู้บริหารระดับต้นใช้ทักษะข้อใดมากที่สุด
ก. ทักษะเชิงมโนคติ
ข. ทักษะเชิงเทคนิค../
ค. ทักษะการทำงาน
ง. ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์

๒๔. ผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ทักษะในข้อใดมากที่สุด
ก. ทักษะกระบวนการ
ข. ทักษะเชิงมโนคติ../
ค. ทักษะเชิงเทคนิค
ง. ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์

๒๕.”ความสามารถของผู้บริหารในการเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะ เห็นความสำคัญระหว่างงานและกิจกรรมต่าง ๆ “ คือทักษะของผู้บริหารระดับใด
ก. แบบเชิงเทคนิค
ข. แบบเชิงมนุษย์สัมพันธ์
ค. แบบเชิงมโนคติ../
ง. ทั้งสามรูปแบบ

๒๖. การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นการบริหารงานแบบใด
ก. ต้องการให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด
ข. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์
ค. กลุ่มเด่นเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์
ง. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์../

๒๗.  “MBO”  ใช้หลักการบริหารตามข้อใด
ก. PDCA
ข. TAC
ค. ODCA../
ง. PERT

๒๘. ระบบการบริหารงานตามวัตถุประสงค์จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของงานให้สอดคล้องกับเรื่องใด
ก. เป้าหมาย
ข. บุคลากร
ค. คุณลักษณะของงาน
ง. เครื่องมือและวิธีการทำงาน../

๒๙.Participative management  มีความหมายตรงข้อใด
ก. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ข. บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ../
ค. ผู้บังคับบัญชาร่วมดำเนินการทุกขั้นตอน
ง.  การร่วมสนับสนุนการบริหารของผู้ใต้บังคับบัญชา

๓๐.หลักสำคัญของการบริหารงานตามวัตถุประสงค์เน้นเรื่องใด
ก. ร่วมกันปฏิบัติงาน
ข. กำหนดเป้าหมายการทำงาน
ค. การวัดผลและการควบคุม../
ง. การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา

๓๑.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมของการบริหารงานตามวัตถุประสงค์
ก. การกำกับ../
ข. การควบคุม
ค. การวางแผน
ง. การอำนวยการ

๓๒.หากท่านนำการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ไปใช้ในสถานศึกษา สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือเรื่องใด
ก. การมีส่วนร่วมของครู../
ข. การวิเคราะห์สถานการณ์
ค. การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ง. การพัฒนารูปแบบการทำงาน

๓๓.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์มากที่สุด
ก. ระบบ
ข. บทบาท
ค. เป้าหมาย../
ง. กระบวนการ

๓๔.ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการปฏิบัติคิวซี (Q.C)
ก. ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ข. ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ค. สามารถปฏิบัติเองได้
ง. ประสานนโยบายกับหน่วยงานอื่น../

๓๕.แผนผังข้อใดที่ใช้ในการระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ก. แผนผังก้างปลา../
ข. แผนผังพาเรโต
ค. แผนผังองค์การ
ง. แผนผัง Matrix

๓๖. ส่วนของหัวปลา  ในแผนผังก้างปลา  หมายถึง
ก. สาเหตุแห่งปัญหา
ข. ผลที่ได้รับ../
ค. สาเหตุย่อยของปัญหา
ง. รวมสาเหตุต่าง ๆ

๓๗. การบริหารคุณภาพ  TQC สิ่งแรกที่สุดในการบริหารคือ
ก. โครงสร้างองค์กร
ข. คนในองค์กร
ค. ระบบงานขององค์กร../
ง. เครือข่ายองค์กร

๓๘.การบริหารเพื่อมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ช่วย ผู้บริหารในเรื่องใด
ก. ทราบสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ข. ให้บริการในองค์การได้ทั่วถึง../
ค. จัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น
ง. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบภายในองค์การ

๓๙.ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพทั้งองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างข้อใดไม่ใช่
ก. ลูกค้า
ข. ทุกคนมีส่วนร่วม
ค. การเปลี่ยนแปลง../
ง. การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง

๔๐.การปฏิบัติภารกิจโดยยึดถือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. MISD
ข. PDCA../
ค. POSDORB
ง. ADCP

๔๑.ในวงจรเดมมิ่ง อักษร C หมายถึงข้อใด
ก. การวางแผน
ข. การปฏิบัติ
ค. การตรวจสอบ../
ง. การปรับปรุงแก้ไข

๔๒. SWOT เป็นเทคนิควิธีทางการบริหารที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การซึ่งมักจะใช้ประกอบกับตาราง Metrix โดยมีองค์ประกอบ ๔ ประการข้อใดไม่ใช่
ก.          S = Strength
ข. W = Weakness
ค. O = Opportunity
ง. T = Threat
จ.          ถูกทุกข้อ../

๔๓.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารแบบ CIPP Model  
ก. เสนอโดย แดเนียล  สตัฟเฟิลบีม
ข. ได้รับความสนใจจากนักประเมินเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ค. รูปแบบของการประเมินแบบ CIPP Model  นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     และสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม มี 4 ขั้นตอน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของเทคนิคการบริหารโดยใช้ CIPP MODEL
ก. Context evaluation
ข. Output evaluation../
ค. Process evaluation
ง. Product evaluation

๔๕.  การประเมินทุกครั้ง ๆ  ข้อใดที่จะขาดมิได้เลย
ก. Contest
ข. Input
ค. Process
ง. Product../

๔๖.  การประเมินสภาพแวดล้อมหรือประเมินปัญหา  หมายถึง
ก. C  =  Context../
ข. I  =  Input
ค. P  =  Process
ง. P  =  Product

๔๗.มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันด้านปริมาณความต้องการระดับต่ำค่อนข้างมีขอบเขตจำกัดความต้องการระดับสูงจะไม่มีขอบเขตจำกัดเกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. Kaplan
ข. Novton
ค. Hetzberg
ง. Maslow../

๔๘.  ข้อใดเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีของ  MASLOW
ก. ด้านเกียรติยศ
ข. ด้านความสำเร็จ
ค. ด้านสังคม
ง. ด้านร่างกาย../

๔๙.ข้อใดเป็นความต้องการขั้นสูงสุดตามทฤษฎีของ MASLOW
ก. ด้านร่างกาย
ข. ด้านความสำเร็จ../
ค. ด้านสังคม
ง. ด้านเกียรติยศชื่อเสียง

๕๐.โดยปกติคนเราจะใช้ความสามารถในการทำงานเพียง ๒๐–๓๐% หากได้รับการจูงใจจะเพิ่มเป็นเท่าใด
        ก. ๔๐-๕๐%
        ข. ๕๐-๖๐%
        ค. ๗๐–๘๐%
        ง. ๘๐–๙๐% ../

๕๑.  การควบคุมงานที่ไม่จำกัดเวลาแต่เน้นจุดตรวจสอบ หมายถึง
ก. CPM
ข. MAP
ค. Gantt
ง. PERT ../

๕๒.กระบวนการบริหารที่นิยมมากใช้กันมากที่สุดคือกระบวนการบริหารแบบใด
ก. การบริหารแบบวิทยาศาสตร์
ข. การบริหารแบบสมัยใหม่
ค. การบริหารแบบ POSDCoRB ../
ง. การบริหารแบบเน้นความเหมาะสม

๕๓.กระบวนการบริหารของ Luthure Gulick and Lyndall Urwick มีกี่ขั้นตอน
        ก. ๔
        ข. ๕
        ค. ๖
        ง. ๗../

๕๔.เทคนิคการบริหารงานที่สำคัญขั้นตอนแรกคือข้อใด
ก. การวางแผน../
ข. การมอบหมาย
ค. การปฏิบัติงาน
ง. การประเมินผล

๕๕.ข้อใดคือกระบวนการ “จัดหน่วยงาน” ของการบริหารแบบ POSDCoRB
ก. planning
ข. directing
ค. staffing
ง. organizing../

๕๖.ข้อใดคือกระบวนการ “การอำนวยการ” ของการบริหารแบบ POSDCoRB
ก. planning
ข. directing ../
ค. staffing
ง. organizing

๕๗. กระบวนการบริหารในขั้นตอนใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องมากที่สุด
ก. การวางแผน
ข. การอำนวยการ../
ค. การประสานงาน
ง. การจัดวางตัวบุคคล

๕๘.ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการวางแผน
ก. อนาคต
ข. อดีต../
ค.    ปัจจุบัน
ง.     มาตรฐาน

๕๙.  ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารงาน
ก. Planing
ข. Directing ../
ค. Budgetting
ง. Staffing

๖0.กระบวนการบริหารในขั้นตอนใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด
ก. การวางแผน
ข. การจัดวางตัวบุคคล
ค. การอำนวยการ../
ง. การประสานงาน

๖๑.ทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzberg  เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นเพื่อลบล้างความเชื่อเรื่องอะไร
ก. เงิน
ข. คน
ค. การบริหาร
ง. การจูงใจ../

๖๒.องค์ประกอบของการจูงใจมีกี่ประเภท
ก. ๒  ประเภท../
ข. ๓  ประเภท
ค. ๔  ประเภท
ง. ๕  ประเภท

๖๓.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคำว่า  “ขวัญ”
ก. ความคาดหวัง
ข. ความเห็น
ค. ความเชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ../

๖๔.ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่จูงใจให้คนมีความ พึงพอใจมากที่สุด
ก. สภาพการณ์
ข. เทคนิคการทำงาน
ค. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในที่ทำงาน
ง. ลักษณะของงานท้าทายความสามารถ../

๖๕.แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือแนวคิดของใคร
ก. Luthur Gulick and Lyndall Urwick
ข. Mcgregor’s ../
ค. McClelland
ง. Herzberg’s

๖๖.ผู้บริหารแบบประชาธิปไตยจะปฏิเสธความเชื่อตามทฤษฎีในข้อใด
ก. ทฤษฎี  X ../
ข. ทฤษฎี  Y
ค. ทฤษฎี  Z
ง. ทฤษฎี  XYZ

๖๗.การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลข้อใดน่าจะประสบผลสำเร็จ
ก.  ลิง ๓  ตัว
ข.  สังคหวัตถุ ๔
ค.  พรหมวิหาร ๔
ง.  ถูกทุกข้อ../

๖๘.นโยบายที่ดีควรมีข้อความที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่
ก. มีข้อความที่บ่งบอกความต้องการ (Objective)
ข. มีแนวทางในการดำเนินงาน (Strategy)
ค.   มีคำหลัก (Key Word0 แสดงถึงงานกิจกรรมหรือรายการที่ต้องปฏิบัติ
ง.    มีข้อความแสดงทิศทางของการปฏิบัติ
จ.    ถูกทุกข้อ../

๖๙. กลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินการโดยไม่มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ก. โครงการ
ข. แผน
ค. กิจกรรม
ง. งาน../

๗๐.ข้อใดคืออุปสรรคในการวินิจฉัยสั่งการ
ก. ขาดข้อมูลข่าวสาร
ข. ไม่มีเวลาเพียงพอ
ค. ขาดความรู้ประสบการณ์
ง. กล่าวถูกทุกข้อ../

๗๑.การวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร  ๑  วันประมาณร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป../
ข. ร้อยละ ๒๕  ขึ้นไป
ค. ร้อยละ ๑๕  ขึ้นไป
ง. ร้อยละ ๑๐  ขึ้นไป

๗๒.ข้อใดคือสิ่งที่ทำให้การวินิจฉัยสั่งการผิดพลาด
ก. ระบบสามัคคีธรรม
ข. ประสบการณ์
ค. ระมัดระวังเกินไป
ง.          ถูกทุกข้อ../

๗๓.ข้อใดหมายถึงการวินิจฉัยสั่งการปัญหาหลัก
ก. การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข. การอนุญาตการลา
ค. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ง.          ปัญหาที่เกิดจากงาน / โครงการ../

๗๔.ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาของหน่วยงานหรือทางเลือกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้
ก. สลายเหตุของปัญหานั้นได้
ข. ต้องทันสมัย ต้องมีประสิทธิภาพ
ค. โดยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
ง. ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ
จ.          ถูกทุกข้อ../

๗๕. “ความรู้สึกใดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หมายถึง”
ก. ขวัญ
ข. เจตคติ../
ค. ความพึงพอใจ
ง.    กำลังใจ

๗๖.ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญของผู้บริหารยุคปฏิรูป
ก. English
ข. Internet
ค. International
ง. Nationalism../

๗๗.  สมการตามข้อใดเขียนถูกต้องตามกระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ก. Results = Input + Outputs
ข. Results = Outcomes + Outputs
ค. Results = Outputs + Outcomes ../
ง. Results = Input + Process

๗๘. ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานได้ดีที่สุดในหน่วยงานคือ
ก. ผู้บริหารหน่วยงาน../
ข. ผู้ที่รู้เรื่องที่ประสานดีที่สุด
ค. ผู้ที่มีความสนิทสนมกับทุกคน
ง. ผู้ที่บริหารมอบหมาย

๗๙. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ก. เกิดการศึกษา  ค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ข. พยายามการเปลี่ยนแปลงได้แม่นยำ../
ค. ช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารถูกต้องมากขึ้น
ง. เป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทางการศึกษาเทคนิคใหม่ ๆ  อยู่เสมอ

๘๐. การบริหารงานในลักษณะของผู้นำและผู้บริหารแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
ก. แตกต่าง   คือ  ผู้นำต้องมุงในเชิงพัฒนามากกว่าผู้บริหาร
ข. แตกต่าง   คือ  ผู้บริหารต้องมุ่งในเชิงพัฒนาให้มากกว่าผู้นำ../
ค. ไม่แตกต่างกันทั้งการมุ่งในเชิงพัฒนาและสายการบังคับบัญชา
ง. ไม่แตกต่าง คือผู้บริหารและผู้นำมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน

๘๑.เทคนิคในข้อใดเป็นการควบคุมงาน
ก. MBO
ข. TQM
ค. PERT ../
ง. QC

๘๒.  ข้อใดเป็นสาเหตุของการพัฒนาองค์การมากที่สุด
ก. คนล้นงาน
ข. คนไม่ได้รับการพัฒนา
ค. ความเจริญทางเทคโนโลยี../
ง. สังคมซับซ้อนมากขึ้น

๘๓.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ
ก. การวางแผน
ข. การตั้งวัตถุประสงค์
ค. การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหา../
ง. การกำหนดเกณฑ์

๘๔.  ข้อใดตรงกับความหมายการวางแผนมากที่สุด
ก. การติดและกำหนดเป้าหมายและการทำงานไว้ล่วงหน้า
ข. การคิดและกำหนดแนวทางการทำงานไว้ล่วงหน้า
ค. การคิดและกำหนดบุคลากรทำงานไว้ล่วงหน้า
ง. ถูกทุกข้อ../

๘๕.  ข้อใดเป็นอุดมคติหรือหัวใจของการวางแผน
ก. ความสำเร็จของงาน../
ข. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ค. คุณภาพของงาน
ง. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

๘๖. ข้อใดเป็นนิยามของสภาพปัญหา
ก. งานที่มีความยุ่งยาก
ข. งานที่ต้องรีบแก้ไข
ค. งานที่ประสบผลสำเร็จยาก
ง. งานที่ดำเนินงานไว้ต่ำกว่าเป้าหมายหรือเกณฑ์../

๘๗.ข้อมูลคืออะไร
ก. ข้อเท็จจริง../
ข. จำนวนเลข
ค. ชื่อบุคคล
ง. สถานที่

๘๘.ข้อใดเป็นสารสนเทศ
ก. จังหวัดสกลนครมี ๑๘ อำเภอ
ข. จังหวัดภูเก็ตมีประชากรมีประมาณสองแสนคน
ค. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรจังหวัดภูเก็ตมีฐานะร่ำรวย../
ง. ถูกทุกข้อ

๘๙.ข้อใดเป็นเป้าหมาย
ก. เพื่อให้ครูทกคนมีความรู้และทักษะในการสอน
ข. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ภายในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๔๙../
ค. ครูผู้สอนร้อยละ ๖๐ ยังใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาไม่ได้
ง. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนทุกคน

๙๐. การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนควรอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร
ก. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ข. วางแผน../
ค. ดำเนินการตามแผน
ง. การประเมินผล

๙๑.  ในการบริหารโรงเรียน  ถ้าขาดขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของกระบวนการบริหารแล้วจะเป็นอย่างไร
ก. การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ../
ข. งานบางอย่างต้องการผู้มีประสบการณ์เฉพาะเรื่อง
ค. ช่วยให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
ง. ช่วยให้ครูและผู้บริหารมีโอกาสทำงานร่วมกันมากขึ้น

๙๒.เทคนิคการระดมความคิดเหมาะสมกับกลุ่มขนาดใด
ก. ขนาดเล็ก../
ข. ขนาดใหญ่
ค. ขนาดใหญ่มาก
ง. ขนาดใดก็ได้

๙๓.ข้อแตกต่างระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการคือข้อใด
ก. เป็นแผนเดียวกัน
ข. แผนปฏิบัติการมุ่งเป้าหมายใหญ่แผนกลยุทธ์มุ่งเป้าหมายระยะสั้น
ค. แผนกลยุทธ์มุ่งเป้าหมายใหญ่ขององค์กร  แผนปฏิบัติการมุ่งเป้าหมายระยะสั้น../
ง. แผนกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ

๙๔.โยนิโสนมัสิการ  ตรงกับกระบวนการบริหารข้อใด
ก. การตัดสินใจ../
ข. การวางแผน
ค. การประสานงาน
ง. การจัดองค์การ

๙๕.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยค้ำจุนตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก
ก. เงินเดือน
ข. ความสำเร็จของงาน
ค. การนิเทศ../
ง. สภาพการทำงาน

๙๖.องค์ประกอบขององค์การข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. สถานภาพ  บทบาท  ปทัสถาน  การสื่อสาร  สิ่งแวดล้อม
ข. บุคลากร  โครงสร้าง  บทบาท  การสื่อสาร  การจัดการ
ค. โครงสร้าง  ภารกิจ  บุคลากร  เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม../
ง. โครงสร้าง  เทคโนโลยี  บุคลากร  การสื่อสาร  การประสานงาน

๙๗.เทคนิควิธีการในข้อใดที่เหมาะสมกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนามากที่สุด
ก. AIC ../
ข. TQM
ค. PDCA
ง. OD

๙๘.ข้อใดไม่ใช่หลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ก. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ข. หลักการกระจายอำนาจ
ค. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
ง. หลักความเป็นกลาง../

๙๙.รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีกี่รูปแบบ
        ก.  ๒ รูปแบบ
        ข. ๓ รูปแบบ
        ค. ๔ รูปแบบ../
        ง. ๕ รูปแบบ

๑๐๐. รูปแบบการบริหารตามขั้นตอนใดที่เหมาะสมที่สุดกับบุคลากรที่มีวุฒิภาวะสูง
ก. การสั่งการ
ข. การนิเทศแนะนำ
ค. การให้มีส่วนร่วม
ง. การมอบอำนาจ../


      
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Sub Admin1
Administrator
อ้าวววววว  อ้าววว อ้าววววว ...ได้ไง..ได้ไง..ท่านคนชอบเพลง   หายไปไหนล่ะ  มามะ มาเฉลยให้ซะดีๆๆๆๆ  กะลัง ออนน์ อยู่กะผอ.ภัท พอดี๊พอดี  ได้โอกาสทำเนียนแระ   .......เด๋วๆๆๆ  ขออนุญาติไปเชิญ ผอ.ภัท ก่อง เน้อ    จัดมาอีก จัดมาอีก   มามะ เฉลย มา อิอิ(ไม่งั้นตายแน่)(เรานะตาย อิอิ)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by Krusorporchor
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๑) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
(รวบรวมโดย ผอ.วิชาญ)


๑.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
ข.          ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
ค. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
ง. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

๒.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
ข.  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
ค.  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
ง.   ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

๓.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เกิดจากหมวดใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐
ก. หมวด ๑ บททั่วไป
ข. หมวด ๒ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน ชาวไทย
ค.   หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย
ง.   หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตราใด
ก. มาตรา ๗๘
ข. มาตรา ๔๐
ค. มาตรา ๙๑
ง.   มาตรา ๘๑

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒      มีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. ๙ หมวด ๗๘ มาตรา            
ข. ๑๒ หมวด ๓๓๖ มาตรา
ค. ๙ หมวด ๑๔๐ มาตรา
ง. ๕ หมวด ๘๒ มาตรา

๖.มาตรา ๘๑ แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก.ความรู้คู่คุณธรรม
ข.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ค.เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง.พัฒนาวิชาชีพครู

๗.หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ คือหมวดใด
ก. หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ข. หมวด ๓ ระบบการศึกษา
ค. หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
ง. หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

๘.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางการจัดการศึกษา
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

๙.วัตถุประสงค์ของการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ก. จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ข. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ค. รัฐต้องจัดและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับคำว่า “การศึกษา”
ก. การถ่ายทอดความรู้
ข. การฝึกการอบรม
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

๑๑. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “การศึกษา”
ก.  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ข.  การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม
ค.  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาและ การศึกษาตลอดชีวิต
ง.  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ

๑๒. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ก. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ค. ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. นี้
ง.    ออกกฎกระทรวง

๑๓. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา” เป็นความหมายของข้อใด
ก. การประกันคุณภาพ
ข. การประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การประเมินคุณภาพภายนอก

๑๔. การศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงข้อใด
ก.    การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใดคือความหมายของ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ก.   การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.   การศึกษา อ.๑–ม.๖
ค.   การศึกษา ๙ ปี
ง.   การศึกษาตลอดชีวิต

๑๖. ตำแหน่งในข้อใดต่างจากพวก
ก.  ครู
ข.  คณาจารย์
ค.  ผู้บริหารการศึกษา
ง.   ผู้บริหารสถานศึกษา

๑๗.คำว่า “ครู” ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ คือข้อใด
ก.  ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา
ค.  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ง.   ถูกทุกข้อ


หมวด  ๑  บททั่วไป/ความมุ่งหมายและหลักการ

๑๘. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
ข. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
ค. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ง.          ถูกทุกข้อ

๑๙. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง.  มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ


แนวคิด  ชีพ – ร่วม-ต่อ

๒๐. ข้อใดไม่ใช่การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๙
ก. การกระจายอำนาจไปสู่สำนักงานเขต สถานศึกษาและ อปท.
ข. การศึกษาตลอดชีวิต
ค. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพทุกระดับและประเภท
ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู


แนวการจำ

เอกภาพนโยบาย   กระจายอำนาจสู่ฐาน
มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าวิชาชีพครู
ระดมสู่ทรัพยากร ทุกองค์กรมีส่วนร่วม


๒๑.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้
ก. ปลุกฝังจิตสำนึก การเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีมนุษย์
ค. รักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ
ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น


หมวด  ๒  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

๒๒. การจัดการศึกษาที่จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี รัฐต้องจัดอย่างไร
ก. จัดให้ทั่วถึง
ข. มีคุณภาพ
ค. ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ง. ถูกทุกข้อ

๒๓. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจกล่าวไว้ในหมวดใดของ พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ก.  หมวด ๑ ความมุ่งหมายและหลักการ
ข.  หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ค.  หมวด ๓ ระบบการศึกษา
ง.  หมวด ๔  แนวการจัดการศึกษา

๒๔. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ต้องให้ความสำคัญ
ก.  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ข.  มีสิทธิได้รับความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ค.  ให้จัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ง.  เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ ๗ -ย่างเข้าปีที่ ๑๖

๒๕.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดตามข้อใด
ก.   ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ข.   ตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือพบความพิการ
ค.   อายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ง.    อายุ ๓–๑๖ ปี

๒๖. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษข้อใดถูกต้อง
ก. จัดตามความสนใจและความถนัด
ข. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ค. คำนึงถึงความสามารถของบุคคล
ง. ข้อ ข และ ค ถูก

๒๗. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาได้รับข้อใดถูกต้อง
ก. เงินสนับสนุนจากรัฐ
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล
ง. การยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

๒๘. ต่อไปนี้ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๒
ก. รัฐ
ข. เอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. โรงเรียน

๒๙.คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี
ก.   ๑๒ ปี
ข.   ๑๓ ปี
ค.   ๑๔ ปี
ง.   ๑๕ ปี


หมวด  ๓ ระบบการศึกษา

๓๐.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๕ มีกี่รูปแบบ
ก. ๒ รูปแบบ
ข. ๓ รูปแบบ
ค. ๔ รูปแบบ
ง. ๕ รูปแบบ

๓๑. การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา ที่แน่นอนคือการศึกษาตามข้อใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต

๓๒.  การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส เป็นการศึกษารูปแบบใดต่อไปนี้
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง.    การศึกษาตลอดชีวิต

๓๓. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาคือการศึกษาตามรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ทั้ง ๓ รูปแบบหรือรุปแบบใดรุปแบบหนึ่ง

๓๔. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ทั้ง ๓ รูปแบบ

๓๕. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบต่าง ๆ หรือรูปแบบเดียวกัน สามารถกระทำได้
ข. การโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันสามารถกระทำได้
ค. การเรียนนอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์ การทำงานสามารถโอนผลการเรียนได้
ง. ถูกทุกข้อ

๓๖. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับอะไรบ้าง
ก. ๒ ระดับ คือ ภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
ข. ๒ ระดับ คือ ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
ค. ๓ ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ง. ๔ ระดับ คือ ก่อนประถม ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

๓๗. การศึกษาภาคบังคับข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จัดให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนอายุย่างเข้าปีที่ ๑๖
ข. จัดภาคบังคับเป็นเวลา ๙ ปี
ค. ยกเว้นสอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๙
ง. ยกเว้นอายุพ้นเกณฑ์ภาคบังคับ

๓๘. การศึกษาภาคบังคับต้องดำเนินการภายในปีการศึกษาใด
ก. ๒๕๔๔
ข. ๒๕๔๕
ค. ๒๕๔๖
ง. ๒๕๔๗

๓๙. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมติ ครม.ล่าสุดข้อใดกล่าวผิด
ก.   ระดับก่อนประถมศึกษา ๑๗๐๐ บาท
ข.   ระดับประถมศึกษา  ๑๙๐๐ บาท
ค.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๘๐๐ บาท
ง.    ถูกทุกข้อ

๔๐. การศึกษาภาคบังคับการนับอายุเด็กนับอย่างไร
ก. นับตามปี พ.ศ.
ข. นับตามปีปฏิทิน
ค. นับตามปีการศึกษา
ง. แล้วแต่สถานศึกษากำหนด

๔๑. การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ ข้อใดไม่ใช่
ก. การศึกษาระดับอนุบาล
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

๔๒. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จัดการศึกษาในช่วงอายุเท่าใด
ก. ๓-๕ ปี
ข. ๓-๖ ปี
ค. ๔-๕ ปี
ง. ๔-๖ ปี

๔๓. การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จำเป็น” เป็นการจัดการศึกษาในระดับ
ก. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ข. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.    สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข.    โรงเรียน
ค.   ศูนย์การเรียน
ง.   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔๕. หน่วยงานใดอาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความชำนาญของหน่วยงานนั้นได้โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐานของชาติ
ก. กระทรวง
ข. ทบวง กรม
ค. รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ


หมวด  ๔ แนวการจัดการศึกษา


๔๖. มาตรา ๒๒ ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษากล่าวว่าอย่างไร (แนวการจัดการศึกษาที่ต้องการยึด)
ก.  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
     ตนเองได้
ข.   ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
     ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ง.   เน้นคุณธรรม จริยธรรม

๔๗. การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมคือการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ทั้ง ๓ รูปแบบ

๔๘. การปฏิรูปการเรียนการสอนของครูยึดตามมาตราใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ก. มาตรา ๒๒
ข. มาตรา ๒๓
ค. มาตรา ๒๔
ง. มาตรา ๒๕

๔๙.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตตามมาตรา ๒๕ คือข้อใด
ก.   สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
ข.   ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
ค.   หอศิลป์และห้องสมุดประชาชน
ง.   ถูกทุกข้อ

๕๐. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนเป็นหน้าที่ของใคร
ก. ผู้ปกครอง
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อปท.

๕๑. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของใคร
ก. กรมวิชาการ
ข. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา

๕๒.ใครมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร
ก.   คณะกรรมการสถานศึกษา
ข.   สถานศึกษา
ค.   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง.   คณะการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ส่วนใดไม่ใช่
ก. การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ข. สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม
ค. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕๔. ข้อใดถูกต้อง
ก. หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
ข. สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
ค. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

๕๕.สาระของหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลในด้านใดบ้าง
        ก.   ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
        ข.   ความรู้ ความจำ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
        ค.   เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
        ง.   ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์

๕๖. แนวการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

๕๗. การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้และทักษะภาษาไทยตามมาตรา ๒๓(๔) เน้นเรื่องใดมากที่สุด
ก. สื่อสารกับต่างชาติได้
ข. ใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง
ค. ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ง. คงความเป็นเอกลักษณ์ไทย

๕๘. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา คือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม
ข. กระบวนการเรียนรู้
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ทุกข้อรวมกัน


หมวด  ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา


๕๙. การบริหารและการจัดการศึกษาตามหมวด ๕  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ข้อใดถูกต้อง
ก. การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ข. การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

๖๐.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท
ข. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
ง. จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

๖๑. ข้อใดไม่ใช่ ๔ องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม

๖๒. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา

๖๓. คณะกรรมการสภาการศึกษามีใครเป็นประธาน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๔. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง.          ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๕. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

๖๖. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก. ปริมาณสถานศึกษา
ข. จำนวนนักเรียน
ค. จำนวนประชากร
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

๖๗. ใครมีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รมว.ศธ. โดยคำแนะนำของ ก.ค.ศ.
ค. รมว.ศธ. โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ง. รมว.ศธ. โดยคำแนะนำของสภาผู้แทนราษฎร

๖๘. จำนวนเขตการศึกษาทั้งหมดมีกี่เขต
ก. ๑๗๕
ข. ๑๗๘
ค. ๒๗๕
ง. ๒๗๘

๖๙. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗๐. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. กำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
ค. ประสานและส่งเสริม อปท.ให้สามารถจัดการศึกษาได้
ง.          ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบในข้อใดที่เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่น
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนศิษย์เก่า
ค. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดถูกต้อง
ก. กำกับนโยบายและแผนพัฒนา
ข. กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน กิจการของสถานศึกษา
ค. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ง.           สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๗๓.กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. วิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. การบริหารงานบุคคล
ง. งานธุรการและกิจการนักเรียน

๗๔.จำนวนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน
ก.   ๗ คน
ข.   ๙ คน
ค.   ๑๕ คน
ง.   ๒๑ คน

๗๕.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.  องค์กรเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคล
ข.  องค์กรชุมชน รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ไม่เป็นนิติบุคคล
ค.  องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ง.  ถูกทุกข้อ

๗๖.ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใครเป็นคนแต่งตั้ง?
ก.  ประธาน ก.ค.ศ.
ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  รมว.ศธ
ง.  เลือกกันเองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เสนอ เลขา สพฐ. แต่งตั้งหมวด  ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ


๗๗.ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ก.  หมวด ๔
ข.  หมวด ๕
ค.  หมวด ๖
ง.  หมวด ๗

๗๘. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบประกันคุณภาพภายใน
ก. ดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ค. มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ง. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

๗๙. ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดตามความหมายของมาตรฐานการศึกษา
        ก.  คุณภาพ
        ข.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
        ค.  มาตรฐาน
        ง.  ความต่อเนื่อง

๘๐.ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ค. หน่วยงานอิสระและสถานศึกษา
ง. องค์กรมหาชนและสถานศึกษา

๘๑. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพ ภายนอก
ก. ประเมินผลและติดตามตรวจสอบโดย สมศ.
ข. คำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและ แนวการจัดการศึกษา
ค. ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
ง. เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

๘๒. กรณีที่ผลการประเมินไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด สมศ.ต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ค. แจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนด
ง. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

๘๓. ข้อใดกล่าวผิด
ก. สมศ. มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ข. สมศ. ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
ค. สมศ.ทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
ง. ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๖ ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย


หมวด  ๗ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา


๘๔. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการตาม หมวด ๗ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต    การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข. กำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง
ค. จัดสรรและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
ง. กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๘๕. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข. ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. พัฒนาวิชาชีพ
ง. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘๖. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๘๗. ตามมาตรา ๕๓ องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการ ศึกษา มีฐานะเป็นอะไร
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลักของการบริหาร
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ


หมวด  ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา


๘๘. ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
ข. เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

๘๙. สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของสถานศึกษาอย่างไร
ก. ปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
ข. จัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา
ค. เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

๙๐. ข้อใดเป็นรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง
ก. อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
ข. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการซื้อหรือ   การแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา
ค. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ    หรือจากสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ที่ดินที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ

๙๑. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ข. จัดสรรทุนการศึกษาในรูปกองทุนกู้ยืมแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ค. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทาง การศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ง.           จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา


หมวด  ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๙๒. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐต้องดำเนินการตามข้อใดจึงถูกต้อง
ก. จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็น
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาโดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ค.          พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
ง.          ถูกทุกข้อ

๙๓. คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ ขอยืมและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ข. มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ค. ลงทะเบียนและเข้าเรียนในสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

๙๔. การจัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงเป็นจำนวนเงินเท่าไร
ก.   มากกว่านักเรียนทั่วไปแต่ไม่เกิน ๒ เท่า
ข.   มากกว่านักเรียนทั่วไปแต่ไม่เกิน ๓ เท่า
ค.   มากกว่านักเรียนทั่วไปแต่ไม่เกิน ๔ เท่า
ง.   มากกว่านักเรียนทั่วไปแต่ไม่เกิน ๕ เท่า

๙๕. บรรดาบท กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงนับจาก พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้แต่ต้องไม่เกินกีปี่
ก. ๑ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ใช้ได้ทันที

๙๖. กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติการศึกษานี้ใช้บังคับ ยังคงมีอำนาจหน้าที่เช่นเดิมจนกว่าจะมีการจัดระบบการบริหารและจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้แต่ต้องไม่เกินกี่ปี
ก. ๑ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๕ ปี        
ง. ใช้ได้ทันที

๙๗. ภายในกี่ปีนับแต่ พระราชบัญญัติการศึกษาใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง
ก. ๓ ปี
ข. ๔ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ๖ ปี

๙๘. ข้อใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานปฎิรูปการศึกษา
ก. เสนอการจัดโครงสร้างองค์กร
ข. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ค. เสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

๙๙. สำนักงานปฏิรูปการศึกษาตามข้อ ๙๘ ให้ยกเลิกภายในกี่ปี
ก. ๓ ปี
ข. ๔ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ๖ ปี

๑๐๐.การออกกฎกระทรวงเพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๖ ให้ดำเนินการภายในกี่ปี
ก. ๑ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ให้ดำเนินการทันที

๑๐๑. การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับข้อใดไม่ใช่
ก. ประเภทสามัญศึกษา
ข. ประเภทวิสามัญ
ค. ประเภทอาชีวศึกษา
ง. ข้อ ก และ ค ถูก

๑๐๒. รมว.ศธ คนปัจจุบันคือใคร
ก.  ศ. ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
ข.  นายรุ่ง แก้วแดง
ค.  นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ง.   ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

๑๐๓. ประธาน อ.ก.ค.ศ.ของ สพท.สน.๒ คือใคร
ก.  นายทอง  ธารานุกูล
ข.  นายวัชพงษ์  สุขรักษา
ค.  นายกษม  โสมศรีแพง
ง.  นายเชิดชัย  สิงห์มหันต์

๑๐๔. จำนวนโรงเรียนใน สพท.สน.มีจำนวนกี่โรงเรียน
ก.  ๒๖๕
ข.  ๒๖๖
ค.  ๒๖๗
ง.  ๒๖๘

๑๐๕. จำนวนศูนย์เครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต ๒ มีทั้งหมดกี่ศูนย์
ก.  ๒๐
ข.  ๒๑
ค.  ๒๒
ง.  ๒๓

๑๐๖.สัดส่วนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือข้อใด
        ก. ๖๐ : ๓๐ : ๑๐
        ข. ๕๐ : ๔๐ : ๑๐
        ค. ๗๐ : ๒๐ : ๑๐
        ง. ๘๐ : ๑๐ : ๑๐

๑๐๗. เลขาธิการสภาการศึกษาคนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ข. นายกฤษฎาง  แถวโสภา
ค. ดร.จักรพรรดิ  วะทา
ง. ดร.อำรุง จันทวานิช

๑๐๘.เลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบันคือใคร
ก.  นางพรนิภา  ลิมปพยอม
ข.  นางจรวยพร  จันทวานิช
ค.  คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ง.   ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

๑๐๙. ครูต้องทำวิจัยในชั้นเรียนกำหนดไว้ในมาตราใด
ก.  มาตรา ๒๖
ข.  มาตรา ๒๗
ค.  มาตรา ๒๔
ง.  มาตรา ๓๐
๑๑๐. ศูนย์การเรียนเลิกดำเนินการนานเท่าใดสามารถสั่งให้เลิกได้
ก.  ๑ ปี
ข.  ๒ ปี
ค.  ๓  ปี
ง.  ๔  ปี

๑๑๑.เมื่อสั่งให้เลิกศูนย์การเรียนแล้วให้แจ้งให้ศูนย์การเรียนที่ถูกสั่งให้เลิกภายในกี่วัน
ก.  ๓๐  วัน
ข.  ๖๐  วัน
ค.  ๙๐  วัน
ง.  ๑๒๐  วัน

๑๑๒.Home School คืออะไร
ก.  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ข.  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค.  การจัดการศึกษานอกระบบ
ง.  การจัดการศึกษาโดยสถาบันเอกชน

๑๑๓.ครอบครัวประสงค์จะจัดการศึกษาต้องยื่นคำขออนุญาตจากใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข.  สถานศึกษา
ค.  ผอ.สพท.
ง.  สนง.สพท.

๑๑๔.ครอบครัวประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใด
ก.  มัธยมศึกษาตอนต้น
ข.  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ค.  อนุปริญญา
ง.  ปริญญาตรี

๑๑๕.คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าไร
ก.  ไม่เกิน  ๓ คน
ข.  ไม่น้อยกว่า ๓ คน
ค.  ไม่เกิน  ๕ คน
ง.  ไม่น้อยกว่า ๕ คน

๑๑๖.ข้อใดเป็นศูนย์การเรียน
ก.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข.  โรงเรียนเอกชน
ค.  สถานที่เรียนที่องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด
ง.  ถูกทุกข้อ

๑๑๗.สมศ. เป็นองค์การตามข้อใด
ก.  องค์การเอกชน
ข.  องค์การมหาชน
ค.  นิติบุคคลในกำกับของรัฐ
ง.  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาฯ


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by Sub Admin1
 อ่าววว! ก๋า ท่าน Sub  ดึกป่านเนี๊ยะท่านยังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่เลย เอ๊ย! ม่ายช่ายยยยยย  อยู่หระรี  เหรอเนี่ย? (อิ อิ)  ขยันจิง ๆ  ขยันแบบมั่ยเกรงจายท่านผอ.ภัท เลยแหล่วหนา  นี่ซาแดงว่าท่านคงไม่ได้สอบพรุ่งนี้  แต่สอบวันที่ 15  มังอ่ะ  อยู่หระรีสอบวันละ 3 รอบ  เหมือนสกลไหมท่าน?     แล้วอยู่สุราษฎร์ฯ มีสอบรอบมิดไนท์อ๊ะป่าว?  อิ อิ..แซว แซว..


เหลยให้แล้วงัยท่าน Sub อิ อิ ทำเปงแซวอีกแหล่ว  ก้าตัวเลือกที่มีเครื่องหมาย / อยู่ท้ายข้อความงัย  ยังเหลือแต่ชุดที่โพสไปตะกี๊  เด๋วจาเหลยให้แซบประมาณเดือนหน้า (อิ อิ)  บางข้อคำถาม-คำตอบอาจจาไม่อัพ  ท่าน Sub คงต้องแก้ไขเองแหล่วเน้อ  อิ อิ..

ทักทายเท่านี้ก่อนเน้อ  เด๋วขาหย่ายจาปายอ่านข่าว เอ๊ย! ต้องพิมพ์เฉลยก่อน  แล้วจาไปติดตามข่าวร้อน ๆๆๆๆๆๆ แหล่วเน้อ


ชะแว้บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
     


เฉลย...  แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๑) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕..(โดย ผอ.วิชาญ)


1. ก
2. ง
3. ง
4. ง
5. ก
6. ก
7. ค
8. ก
9. ง
10. ค
11. ค
12. ข
13. ค
14. ง
15. ก
16. ข
17. ค
18. ง
19. ง
20. ข
21. ง
22. ง
23. ข
24. ง
25. ก
26. ง
27. ง
28. ง
29. ค
30. ข
31. ก
32. ค
33. ข
34. ง
35. ง
36. ข
37. ง
38. ค
39.
40. ข
41. ก
42. ข
43. ค
44. ง
45. ง
46. ง
47. ง
48. ค
49. ง
50. ข
51. ค
52. ข
53. ง
54. ง
55. ก
56. ข
57. ค
58. ง
59. ง
60. ง
61. ง
62. ค
63. ก
64. ค
65. ก
66. ข
67. ค
68. ข
69. ค
70. ง
71. ง
72. ข
73. ง
74. ค
75. ง
76. ง
77. ค
78. ง
79. ง
80. ก
81. ง
82. ข
83. ง
84. ง
85. ง
86. ข
87. ง
88. ง
89. ง
90. ง
91. ก
92. ง
93. ง
94. ง
95. ค
96. ข
97. ง
98. ง
99. ก
100. ก
101. ก
102.
103.
104. ง
105. ก
106.
107. ง
108.
109. ง
110. ก
111. ก
112. ก
113. ง
114. ข
115. ค
116. ค
117. ข
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
In reply to this post by Sub Admin1
 ท้างสองท่านอ่านหนังสือเพื่อเตรียมคลิ๊กกระจาย  คงจารุสึกวิงเวียนศีรษะกันแล้วมังอ่ะ  อิ อิ  และเพื่อเปงการผ่อนคลาย  งั้นตามขาหย่ายมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองร้อน ๆ เพื่อเพิ่มอาการวิงเวียนกั่วเก่าดีก่าเนาะ อิ อิ..

จัดปายยยยยยยย  ตามน้านนนนนน  


งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2553

http://www.oknation.net/blog/sertphoto/2010/05/13/entry-1
http://www.oknation.net/blog/thephoto/2010/05/13/entry-1
http://www.oknation.net/blog/jinnie061/2010/05/13/entry-1


และแล้วพ่อผาย สร้อยสระกลางก็คว้าตำแหน่ง ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในวันเกษตรกรปี 2553

http://www.oknation.net/blog/panuwat838084/2010/05/13/entry-1


ด่วนนนที่สุด!!!" สื่อนอกเผย..วินาที "เสธ.แดง ถูกยิง'&" คลิป เสธ.แดง ถูกส่งร.พ..!!!( UPDATE ล่าสุด22.20น.!!!)

http://www.oknation.net/blog/newgeneration/2010/05/13/entry-3
http://www.oknation.net/blog/19/2010/05/13/entry-5


ใครยิง "เสธฯแดง"?

http://www.oknation.net/blog/black/2010/05/13/entry-1
http://www.oknation.net/blog/my-story/2010/05/13/entry-1
http://www.oknation.net/blog/jangkao195/2010/05/13/entry-1


ชายเสื้อแดง ถูกกระสุนจริงยิงที่หัว หน้าตึกอื้อจือเหลียง 1 คน เวทีเสื้อแดงนำรองเท้าไปปลุกระดมบนเวทีว่าคนเสื้อแดงถูกยิงตาย

http://www.oknation.net/blog/canthai/2010/05/13/entry-5


ภาพการเตรียมความพร้อม เข้าปิดล้อมที่ชุมนุมราชประสงค์ และจุดสกัดของทางรัฐบาลโดยรอบ

http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/05/13/entry-2
http://www.oknation.net/blog/maleerat/2010/05/13/entry-1


ศอฉ.ล้อมแดง 6 โมงเย็น จัดชุดแม่นปืนยิงกระสุนจริง ขนรถหุ้มเกราะประจัญบาน แกนนำแดงลั่นพร้อมทำสงครม

http://www.oknation.net/blog/somjai-inbutr/2010/05/13/entry-2
http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2010/05/13/entry-2


ตอนนี้ ศอฉ.ประกาศพรก.ฉุกเฉิน  เพิ่มอีก 15 จังหวัด  เท่าที่จำได้ภาคอีสานก็มี อุดร โคราช ชัยภูมิ  ขอนแก่น ศรีสะเกษ... ก็ขอเอาใจช่วยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้เรียบร้อยและสงบสุขโดยเร็ว และขอให้จนท.ทุกท่านและปชช.ผู้บริสุทธิ์ปลอดภัย  อย่ามีเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้เลย  ถ้าไม่มีมือที่ 3  คอยสร้างสถานการณ์รุนแรง  จนท.น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้และไม่ลุกลามบานปลายนะท่าน..  ขอให้ประเทศสงบสุข..


ราตรีสวัสดิ์ทั้งสองท่านแหล่วหนา  หวังเหวิด หวังเหวิด..

บ๊ายยยยยยยยยยย..

คนชอบเพลง  


กำลังใจ..

http://www.salathaila.com/kakamlangjy.html

"ขอเพียงให้เหมือนเดิม  กำลังใจ ฯ.."


Good  Dream  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
 มาแระ มาแระ  ได้เวลาขาหย่ายเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนครูคลับอีกแระ  อิ อิ   งานเนี๊ยะ..กินมะพร้าว เอ๊ย! ม่ายช่ายยยยย..อ่านแนวข้อสอบกันให้เบื่อไปข้างเร้ยยยยย  หุ หุ  พอดีเมื่อคืนยังโพสข้อสอบที่ก็อปมาจากเว็บเขตไม่หมดอ่ะท่าน  สาเหตุก้อเพราะแว่  เหลียวซ้ายแลขัว ไม่เจ๊อะท่านใด  ขาหย่ายก้าเลยถือโอกาสกระโดดเวรชะแว้บปายติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองร้อน ๆ อ่ะท่าน  อิ อิ..  

 เอ! ต๊กลงท้างสองท่านเข้าสอบรอบปฐมฤกษ์กันรึเป่านิ?  อิ อิ  เห็นข้อสอบแระท้างสองท่านคงจาอ่านข้อสอบปาย ยิ้มปายยยยย  คิดถึงน้องหมูเมืองตรังปายยยยย..คลิ๊กกระจายกันอยู่มังอ่ะ  แม่นบ๊ออออออ...ขอให้ข้อสอบง้าย ง่าย..ประมาณหลับตาคลิ๊กก้าไม่ผิด  ขาหย่ายจาคอยตีลังกาเอาจายช่วยละกานนนนนเน้อ  อิ อิ  


เอ้า! เชียร์    


*****************


แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการศึกษา ชุดที่ 2  (โดยผอ.วิชาญ)


๑.กระบวนการบริหารของกูลิกและเออร์วิกมีกี่ขั้นตอน
ก. ๔  ขั้นตอน
ข. ๕  ขั้นตอน
ค. ๖  ขั้นตอน
(ง.) ๗  ขั้นตอน

๒.คุณลักษณะต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่แสดงถึงการบริหารเป็นศิลปะ
ก. ความเป็นทักษะที่อาศัยประสบการณ์
(ข.) ความเป็นทักษะที่ได้จากการศึกษา
ค. ความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ง. การปรับปรุงหลักการให้สอดคล้อง

๓.โดยทั่วไปกระบวนการบริหารควรเริ่มในเรื่องใดก่อน
ก. การประสานงาน
ข. การจัดองค์การ
(ค.) การวางแผน
ง. การควบคุม

๔.หัวใจของการบริหารเพื่อให้เกิดความสำเร็จคือเรื่องใด
(ก.) การตัดสินใจ
ข. การมอบหมายงาน
ค. การให้คำปรึกษา
ง. การประสานงาน

๕.โดยทั่วไปผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้เวลาเพื่อการบริหารงานใดมากที่สุด
ก. การเป็นตัวแทนองค์กร
ข. การให้คำปรึกษา
(ค.) การวินิจฉัยสั่งการและแก้ปัญหา
ง. การสร้างงานใหม่

๖.บิดากระบวนการบริหารจัดการคือข้อใด
(ก.) ฟาโยล์
ข. ไซอน
ค. เวเบอร์
ง. บาร์นาร์ด

๗. ใครเป็นบิดาแห่งระบบราชการ
ก. เมโย
ข. เอไซมอน
ค. เทเลอร์
(ง.) เวเบอร์

๘. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการบริหาร
ก. เก่งคิด
ข. เก่งคน
ค. เก่งงาน
(ง.) เก่งสั่งการ

๙. การวางแผนบริหารโรงเรียนที่ดี  ข้อใดมีความจำเป็นมากที่สุด
ก. นโยบายระดับสูง
ข. สภาพปัจจุบัน
ค. ความต้องการของโรงเรียน
(ง.) สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ

๑๐. ในการบริหารโรงเรียนถ้าขาดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารน่าจะเป็นอย่างไร
(ก.) การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
ข. การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ค. การดำเนินงานล้มเหลว
ง. การดำเนินงานไม่ก้าวหน้า

๑๑.ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนหมายความว่าอย่างไร
ก. การบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเป็นที่พอใจของผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
ข. การบริหารงานโดยที่ผู้บริหารพยายามวิธีการที่จะใช้ความรู้  ความสามารถของผู้ร่วมงานได้อย่างเต็มที่
ค. การบริหารที่ผู้บริหารใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่าเต็มที่
(ง.) การบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนในเวลาอันรวดเร็ว

๑๒. ข้อใดกล่าวถึงสมรรถภาพของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้สมบูรณ์ที่สุด
ก. ภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิฐาน
(ข.) ครองคน  ครองตน  ครองงาน
ค. ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบรู้
ง. ร่วมคิด  ร่วมจิต  ร่วมใจ

๑๓. ข้อใดเป็น  กระบวนการของระบบบริหารทั่วไป
ก. ทรัพยากรคน
ข. ทรัพยากรเงิน
(ค.) การจัดองค์การ
ง. เครื่องมือเครื่องจักร

๑๔. การนิเทศอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร
ก. การวางแผน
(ข.) การดำเนินการตามแผน
ค. การประเมินผล
ง. อยู่ในทุกขั้นตอน

๑๕. การตัดสินใจอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร
ก. การวางแผน
ข. การดำเนินการตามแผน
ค. การประเมินผล
(ง.) อยู่ในทุกขั้นตอน

๑๖. กระบวนการ  POSDCoRB  ยังใช้ได้ดีในปัจจุบัน  แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องใด
ก. D
ข. P
ค. Co
ง. R

๑๗. ท่านจะใช้หลักในการบริหารในลักษณะใดตามหลักทฤษฎีลิงสามตัวของขงจื้อ
(ก.) รู้จักกาลเทศะ
ข. ความเสมอต้นเสมอปลาย
ค. มองคนในเชิงบวก
ง. ให้ความไว้วางใจต่อผู้อื่น

๑๘. การบริหารคนตามทฤษฎี  X  ข้อใดเหมาะสมที่สุด
(ก.) สั่งการ
ข. ให้ควบคุมตัวเอง
ค. มอบอำนาจ
ง. นิเทศแนะนำ

๑๙. ข้อมูลมีความจำเป็นต่อการบริหารในขั้นตอนใด
ก. การกำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย
ข. การจัดทำแผน
ค. การดำเนินงานตามแผน
(ง.) ทุกขั้นตอน

๒๐. เดมมิ่ง ให้หลักในการทำงานในระยะอันสั้นแต่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนที่สำคัญ
ก. การวางแผน
(ข.) การจัดรูปงาน
ค. การตรวจสอบ
ง. การปรับปรุงงาน

๒๑. กระบวนการใดที่ทดแทนกันได้
ก. Budgeting  กับ  Controlling
ข. Planning  กับ  Staffing
ค. Directing  กับ  Co – ordinating
(ง.) Directing  กับ  Controlling

๒๒. การวางแผนมีประโยชน์มากที่สุดในเรื่องใด
(ก.) เพื่อความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ
ค. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
ง. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๓.ข้อใดคือหัวใจสำคัญที่สุดของการวางแผนกลยุทธ์
ก. การกำหนดการใช้และการกระจายทรัพยากร
ข. การกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมสำคัญ
(ค.) การกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่สำคัญ
ง. การกำหนดนโยบายและการใช้ทรัพยากร

๒๔. การประเมินแบบ CIPP Model ได้แก่ข้อใด
ก. ประเมินความพร้อม  ตัวป้อน  กระบวนการ  ผลผลิต
(ข.) การประเมินสภาพแวดล้อม  ตัวป้อน  กระบวนการ  ผลผลิต
ค. ประเมินสภาพแวดล้อม  บุคลากร  กระบวนการ  ผลผลิต
ง. ประเมินแผน  การปฏิบัติตามแผน  การควบคุมผลผลิต  การใช้ผลผลิต

๒๕. ผลผลิตสุดท้ายของการประสานงานคือข้อใด
ก. เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
(ข.) เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์การ
ค. เพื่อการร่วมมือกันทำงาน
ง. เพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน

๒๖.  System Theory เน้นทฤษฎีตามหลักวิชาใด
ก. หลักจิตวิทยา
ข. หลักตรรกวิทยา
ค. หลักมนุษยวิทยา
(ง.) หลักพฤติกรรมศาสตร์

๒๗. ข้อใดสำคัญที่สุดของ  Contingency
ก. ยอมรับหลักการ
ข. คำนึงถึงความต้องการของบุคคล
(ค.) วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีทีสุด
ง. พิจารณาความแตกต่างที่มีในหน่วยงาน

๒๘. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. PERT
ข. CPM
ค. MAP
(ง.) TQM

๒๙. ลักษณะสำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ที่ดีคือข้อใด
ก. ประเมินผลได้
ข. สนองตอบปัญหา
ค. มีความเที่ยงตรง
(ง.) มีความชัดเจน

๓๐. ข้อใดเป็นข้อดีที่สุดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ก. สร้างเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในองค์การ
ข. ช่วยสร้างความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในองค์การ
(ค.) ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ง. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านของคนในองค์การ

๓๑.ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีต้องเป็นผู้มีความซื่อตรงทั้งตนเองและหน้าที่ไม่ปัดความรับผิดชอบตรงกับข้อใด
ก. มัททวะ
(ข.) อาชชวะ
ค. อวิหิงสา
ง. อวิโรธนะ

๓๒. การที่ท่านพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลยืนรอที่จะข้ามถนนแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือพาข้ามถนนแสดงว่าท่านมีคุณธรรมข้อใด
ก. ทาน
ข. จาคะ
ค. เมตตา
(ง.) กรุณา

๓๓. ลำดับแรกของการมอบหมายงานคืออะไร
(ก.) พิจารณางาน
ข. พิจารณาตัวเอง
ค. พิจารณาผู้รับผิดชอบ
ง. พิจารณานโยบาย

๓๔. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการสื่อสาร
ก. ผู้ส่ง  ผู้รับ
ข. ผู้ส่ง  ข่าวสาร  ผู้รับ
ค. ผู้ส่ง  สื่อ  ผู้รับ
(ง.) ผู้ส่ง  ข่าวสาร  สื่อ  ผู้รับ

๓๕. ข้อใดเป็นผลเนื่องมาจากการประสานงานไม่ดี
(ก.) งานซ้ำซ้อน
ข. ผู้ร่วมงานแตกความสามัคคี
ค. ผู้ร่วมงานไม่รู้เป้าหมาย
ง. ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด

๓๖. การมอบหมายลักษณะใดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน
(ก.) มอบหน้าที่และความรับผิดชอบ
ข. มอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ค. มอบอำนาจและการตัดสินใจ
ง. มอบความรับผิดชอบและการตัดสินใจ

๓๗. ข้อใดไม่ใช่นโยบาย
ก. สนับสนุนให้ครูทุกคนมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
(ข.) ครูทุกคนมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาภายในปี  ๒๕๔๙
ค. ส่งเสริมการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน

๓๘. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์
ก. สร้างศูนย์วิชาการ ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา  ๒๕๔๘
ข. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. เพิ่มจำนวนการรับนักเรียนภาคบังคับให้ได้  ๑๐๐%  ภายในปี  ๒๕๔๘
(ง.) เพื่อจัดอบรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกโรงเรียน

๓๙. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารระบบคุณธรรม
ก. หลักความเสมอภาค
ข. หลักความรู้ความสามารถ
ค. หลักความมั่นคง
(ง.) หลักภราดรภาพ

๔๐. หน่วยงานระดับที่สามารถกำหนดนโยบายได้
ก. กระทรวง
ข. ทบวง
ค. กรม
(ง.) ทุกระดับ

๔๑. สาเหตุที่สำคัญที่สุดข้อใดที่ทำให้การดำเนินงานล้มเหลว
ก. ไม่มีโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
ข. ไม่ได้ปฏิบัติตามโครงการ
(ค.) ขาดการควบคุม กำกับและนิเทศงาน
ง. ขาดงบประมาณสนับสนุน

๔๒. การตัดสินใจเลือกทำโครงการเราควรพิจารณา ข้อมูลใดเป็นหลัก
ก. งบประมาณ
ข. ระยะเวลา
(ค.) ความเป็นไปได้
ง. แนวโน้มความยากง่าย

๔๓. คุณสมบัติใดที่ส่งผลต่อความสามารถในการเป็นผู้นำน้อยที่สุด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความฉลาดและไหวพริบ
ค. ความสามารถในการจูงใจคน
(ง.) ความแข็งแรง

๔๔. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ  “คุณธรรม”
(ก.) ความดีงามในจิตใจซึ่งทำให้เคยชินต่อการประพฤติดี
ข. การปฏิบัติตามบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม
ค. ความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
ง. ความรู้สึกว่างเปล่าที่ทำให้จิตใจสงบ

๔๕. ผลการดำเนินงานในรูปปริมาณ /คุณภาพโดยอาศัยเวลาเรียกว่าอะไร
(ก.) เป้าหมาย
ข. วัตถุประสงค์
ค. นโยบาย
ง. มาตรการ

๔๖. ครูสมใจทำงานในโรงเรียนอย่างเอาใจใส่โดยที่   ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมดูแลเลย  ตรงกับทฤษฎีใด
ก. X ข. Y
ค. Z ง.  Malow

๔๗. ครูมีหนี้สินมากเพราะขาดหลักธรรมข้อใด
ก. ธัมมัญญุตา
(ข.) มัตตัญญุตา
ค. อัตถัญญุตา
ง. อัตตัญญุตา

๔๘.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ก. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
(ข.) หลักการเสมอภาค
ค. หลักการบริหารตนเอง
ง. หลักการกระจายอำนาจ

๔๙. การปฏิรูประบบการรับ / จ่ายเงินและการบริหารการคลังภาครัฐ ตรงกับข้อใด
(ก.) e – Payment
ข. e – Accounting
ค. e – Procurement
ง. e – Learning

๕๐. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่จูงใจให้คนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ก. สถานการณ์
ข. เทคนิคการทำงาน
ค. สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(ง.) ลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถ

๕๑.การแสดงท่าทีที่กระทำออกมาครั้งใดก็ไม่ทำให้ใครเสีย มีแต่ทำให้คนอื่นสบายใจเป็นจุดยืนแบบใด
ก. ตัวเราแน่  คนอื่นแย่
(ข.) ตัวเราแน่  คนอื่นก็แน่
ค. ตัวเราแย่  คนอื่นแน่
ง. ตัวเราแย่  คนอื่นแย่

๕๒. ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
ก. ลูกค้า
(ข.) ทุคนมีส่วนร่วม
ค. ความผูกพัน
ง. การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง

๕๓. หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดระบบคือข้อใด
(ก.) การตัดสินใจ
ข. การออกแบบระบบ
ค. การวิเคราะห์ระบบ
ง. การประสานการทำงาน

๕๔. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับการวางแผนบริหารเวลามากทีสุด
ก. การกำหนดเป้าหมายการทำงาน
ข. การเขียนรายละเอียดของงานที่ต้องทำ
ค. การควบคุมปริมาณงาน
(ง.) การกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำไว้ล่วงหน้า

๕๕. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือข้อใด
(ก.) การมีวินัยในตนเอง
ข. การยึดถือคำมั่นสัญญา
ค. การเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
ง. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง

๕๖.การติดตามผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
(ก.) เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ข. สร้างขวัญกำลังใจ
ค. วินิจฉัยสั่งการ
ง. ประสานงาน

๕๗. บิดาของการพัฒนาองค์การหมายถึงใคร
ก. เทเลอร์
ข. เมโย
(ค.) ไซมอน
ง. เคิร์ท  เลวิน

๕๘. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ
ก. การรวบรวมข้อมูล
ข. การตรวจวินิจฉัยปัญหา
ค. การประเมินผล
(ง.) การประสานงาน

๕๙. กระบวนการพัฒนาองค์การขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก. การรวบรวมข้อมูล
ข. การตรวจวินิจฉัยปัญหา
(ค.) กิจกรรมสอดแทรก
ง. การประเมินผล

๖๐. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการทบทวนการปฏิบัติงาน
(ก.) ช่วยให้การวางแผนรัดกุม
ข. ช่วยให้การปฏิบัติมีระเบียบ  กฎเกณฑ์
ค. ช่วยกระตุ้นการปฏิบัติงาน
ง. ช่วยสนับสนุนทีมงาน

๖๑. รากฐานของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ  สิ่งชักนำให้ไปสู่ความสำเร็จได้คืออะไร
(ก.) ความเชื่อและค่านิยม
ข. การกำหนดขอบเขตการทำงาน
ค. การสร้างภาพพจน์ขององค์การ
ง. การกำหนดเป้าหมาย  นโยบาย  และภารกิจ

๖๒. P.M ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
(ข.) บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ค. ผู้บังคับบัญชาร่วมดำเนินการทุกขั้นตอน
ง. การร่วมสนับสนุนการบริหารของบุคลากร

๖๓. การวางแผนกลยุทธ์มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเจาะลึก
ข. อาศัยชั้นเชิงและศิลปะที่ลักเฉพาะของ   ผู้บริหาร
(ค.) เพื่อกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ
ง. เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖๔.ทำไมการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาคน
ก. เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
(ข.) เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนา
ค. เพราะการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้ผล
ง. เพราะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

๖๕. นายวิชาญได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแห่งใหม่  นายวิชาญต้องการปรับปรุง รองผู้อำนวยการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น  ควรใช้ธรรมะข้อใดมาช่วย
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ–สัมปชัญญะ
(ค.) บุคคลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา

๖๖. ธรรมะข้อใดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีมากที่สุดในขณะประชุม
ก. ขันติ
(ข.) สติ
ค. สัมปชัญญะ
ง. ทมะ

๖๗. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการวางแผน
ก. PPBS
(ข.) CPM
ค. SPECS
ง. PDK

๖๘. โครงการปฏิรูประบบพัสดุหมายถึงข้อใด
ก. e – Payment
ข. e – Accounting
(ค.) e – Procurement
ง. E – book

๖๙. โครงการปฏิรูประบบบัญชีหมายถึงข้อใด
ก. e – Payment
(ข.) e – Accounting
ค. e – Procurement
ง. e – Learning

๗๐. รูปแบบภาวะผู้นำของบุคคลและมูตันแบบมุ่งงานตรงกับข้อใด
ก. (๑,  ๑)
ข. (๕,  ๕)
ค. (๑,  ๙)
(ง.) (๙,  ๑)

๗๑. รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับผู้มีวุฒิภาวะต่ำ  ควรใช้รูปแบบใด
ก. การมอบอำนาจ
(ข.) สั่งการ
ค. นิเทศ
ง. ให้มีส่วนร่วม

๗๒. ข้อใดเป็นปัจจัยเกื้อหนุน  ตามทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก
ก. ความก้าวหน้า
ข. ความสำเร็จ
(ค.) ความมั่นคงของงาน
ง. ความรับผิดชอบ

๗๓. เทคนิควิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อความประนีประนอมตรงกับข้อใด
(ก.) แพ้ – แพ้
ข. ชนะ – ชนะ
ค. แพ้ – ชนะ
ง. ไม่มีข้อถูก

๗๔. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการควบคุมงาน
(ก.) SPECT
ข. CPM
ค. PERT
ง. MAP

๗๕.ในการมอบหมายงานแก้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ  ควรพิจารณาตามข้อใด
ก. ความรู้
(ข.) ความสามารถ
ค. ความสนใจ
ง. มีประสบการณ์

๗๖.สิ่งที่ควรคำนึงในการวินิจฉัยสั่งการเป็นลำดับแรกคือ
(ก.) อำนาจ
ข. อิทธิพล
ค. ประสบการณ์
ง. ยุติธรรม

๗๗. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พิจารณาให้ความดีความชอบแก่ครูในโรงเรียน  ครูทุกคนพอใจ ท่านไม่ควรใช้หลักธรรมข้อใด
ก. พรหมวิหาร  ๔
ข. สังคหวัตถุ  ๔
(ค.) อคติ  ๔
ง. อิทธิบาท  ๔

๗๘.ข้อใดเป็นความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของการวางแผน
(ก.) การตัดสินใจล่วงหน้า
ข. การเตรียมใช้ทรัพยากร
ค. การกระจายความรับผิดชอบล่วงหน้า
ง. การเตรียมใช้บุคลากร

๗๙.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ก. แบบชุมชนเป็นหลัก
ข. แบบครูเป็นหลัก
ค. แบบผู้บริหารเป็นหลัก
(ง.) แบบชุมชนและผู้บริหารเป็นหลัก

๘๐.เทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึงข้อใด
ก. วิธีการ
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์
(ง.) ถูกทุกข้อ

๘๑. การจัดทัศนศึกษาจัดเป็นสื่อประเภทใด
ก. สื่อวัสดุ
ข. สื่ออุปกรณ์
(ค.) สื่อเทคนิควิธีการ
ง. ถูกทุกข้อ

๘๒. หลักการในการเลือกใช้นวัตกรรเทคโนโลยีทางการศึกษาควรคำนึงถึงข้อใด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
(ง.) ถูกทุกข้อ

๘๓. ใครเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์โดยตรง
ก. ผู้ปฏิบัติ
ข. ผู้ปฏิบัติและควบคุม
(ค.) ผู้บริหารระดับสูง
ง. ถูกทุกข้อ

๘๔. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
(ก.) การควบคุม
ข. การมีวิสัยทัศน์ร่วม
ค. การร่วมคิดวิธีการ
ง. การตรวจสอบความถูกต้อง

๘๕. ชื่อย่อของ  ศูนย์อิเล็คทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ได้แก่ข้อใด
ก. NEC
(ข.) NECTEC
ค. THAISARN
ง. THAICOM

๘๖. ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัย
ก. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
ข. การรายงานผลการวิจัย
ค. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
(ง.) การศึกษาปัญหาและหาคำตอบอย่างเป็นระบบ

๘๗. ถ้าท่านมีเวลาจำกัดและจำเป็นต้องใช้งานวิจัย  ท่านควรศึกษาจากส่วนใด
ก. หัวข้อการวิจัย
(ข.) บทคัดย่อการวิจัย
ค. วิธีดำเนินการวิจัย
ง. การวิเคราะห์ผลการวิจัย

๘๘. การวิเคราะห์องค์การควรใช้เทคนิคในข้อใด
ก. AIC
ข. MBO
(ค.) SWOT
ง. SMART

๘๙. องค์ประกอบของวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ดีตรงกับข้อใด
(ก.) SMART
ข. SWOT
ค. CIPP
ง. PDCA

๙๐. สภาพปัจจุบันหาอะไรที่มักจะถูกละเลยอยู่เสมอ
ก. ปัญหานักเรียน
ข. ปัญหาที่เกิดจากครู
(ค.) ปัญหาที่เกิดจากผู้บริหาร
ง. ปัญหาจากชุมชน

๙๑. บิดาแห่งทฤษฎีการตัดสินใจ หมายถึงใคร
(ก.) Herbert  A. Simon
ข. Me  Gregor
ค. Taylor
ง. Weber

๙๒. เป้าหมายคืออะไร
ก. งานที่ได้รับมอบหมาย
(ข.) ผลสำเร็จของงานที่องค์การต้องการในอนาคต
ค. จุดหมายปลายทาง
ง. แผนงานขององค์การ

๙๓. เน้นการพิจารณาความแตกต่างของคนเป็นแนวคิดของทฤษฎีใด
(ก.) เชิงสถานการณ์
ข. เชิงวิทยาศาสตร์
ค. เชิงมนุษย์สัมพันธ์
ง. เชิงพฤติกรรมศาสตร์

๙๔. การแก้ปัญหาไม่มีวิธีการใดดีที่สุด  ตรงกับแนวคิดของทฤษฎีใด
(ก.) เชิงสถานการณ์
ข. เชิงวิทยาศาสตร์
ค. เชิงพฤติกรรมศาสตร์
ง. เชิงมนุษย์สัมพันธ์

๙๕. ใช้การจูงใจในการทำงาน  เพื่อขจัดความขัดแย้ง  ตรงกับแนวคิดของทฤษฎีใด
ก. เชิงสถานการณ์
ข. เชิงวิทยาศาสตร์
ค. เชิงพฤติกรรมศาสตร์
(ง.) เชิงมนุษย์สัมพันธ์


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
 อ่าวววววว! ก๋า  สงกะสัยท้างสองท่านคงกะลังอยู่ในระหว่างการลับมือ  วอร์มอัพเพื่อเตรียมคลิ๊กกระจายยยยยยย กันอยู่มังอ่ะ อิ อิ..  แสดงว่าคงสอบพรุ่งนี้แน่ ๆ เลย  ต๊กลงเข้าสอบรอบ 1, 2, 3 หรือ รอบมิดไนท์ ละอ่ะท่าน? อิ อิ  

 เห็นสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้แล้ว  ไม่นึกเลยนาท่านว่าจะมีภาพแบบนี้ในเมืองไทย  สงสารประเทศชาตินะท่าน  สถานการณ์จะจบลงอย่างไร?  เราเข้าใจท่านนายกฯ มาร์คแระ  ว่าทำไมท่านจึงมีความอดทนเป็นอย่างสูงและพยายามหาทางปรองดองกับม็อบกบฎจนถึงที่สุด  เพราะท่านคงรู้ว่าหากมีการเผชิญหน้าจะต้องมีการสูญเสีย  ซึ่งท่านก็คงไม่ต้องการให้เกิดสภาพเช่นนั้น.. กับคนไทยด้วยกัน  แต่ในที่สุดก็ไม่มีทางเลือก  เพราะม็อบกบฎไม่ยอมยุติการชุมนุม  และต้องการให้เกิดความรุนแรง..  

ขอส่งกำลังใจให้ท่านนายกฯ มาร์ค ขวัญใจพวกเราทั้งสาม  พี่ทหาร และจนท.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำพาประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบสุขและสันติสุขได้โดยเร็ว  และมีความสูญเสียน้อยที่สุด  ถ้าม็อบกบฎไม่ติดอาวุธ  ถ้าไม่มีมือที่ 3  การสลายการชุมนุมคงไม่มีการสูญเสียนะท่าน  เพราะเหตุการณ์เมษาเลือด 52 ยืนยันได้เป็นอย่างดี  สลายได้โดยไม่มีการสูญเสียชีวิต  แต่ปีนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป  ที่ม็อบกบฎติดอาวุธหนัก (ร่วม 500) และกระหายความรุนแรงพร้อมที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดสงครามกลางเมือง..ให้ได้  โดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะย่อยยับไปขนาดไหน     


สื่อต่างชาติ ให้เสื้อแดงเป็นกบฎแล้ว..

http://www.oknation.net/blog/sigree/2010/05/14/entry-21


Clip นปช. ยึดรถทหาร ลากทหารลงมาทำร้ายทั้ง ๆ ที่ยกมือไหว้ ทหารถูกยิงหนึ่งนายนำส่งโรงพยาบาล ที่แยกดินแดง..

http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/05/14/entry-5
http://www.oknation.net/blog/newgeneration/2010/05/14/entry-2


ทหารผลักดันกลุ่มคนเสื้อแดง..

http://www.oknation.net/blog/thephoto/2010/05/14/entry-2
http://www.oknation.net/blog/Mafia/2010/05/14/entry-1


ขณะนี้ !!! สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่ สามเหลี่ยมดินแดง นปช. ตั้งกลุ่มเผายางรถกลางถนน ไม่มีกิจอย่าเข้าไป !!!

http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/05/14/entry-7


**ด่วนนน!!!"บรรยากาศ "รถหุ้มเกราะ"บุกถึง"สีลม"แล้ว**ยิงรัวสนั่นจาก"สกายวอล์ค"

http://www.oknation.net/blog/newgeneration/2010/05/14/entry-1
http://www.oknation.net/blog/2518poo/2010/05/14/entry-4


สรุปสถานการณ์ม้อบเสื้อแดง 14 พ.ค. 53

http://www.oknation.net/blog/canthai/2010/05/14/entry-5


เจาะลึก พลแม่นปืน !!! ลอบยิงเสธ.แดง..

http://www.oknation.net/blog/maleerat/2010/05/14/entry-1
http://www.oknation.net/blog/tanatach/2010/05/14/entry-1


ผ่าแผน ดับเสธแดง !!! ปิดปากพยาน !! ป้ายสี มาร์ค บูรพาพยัคฆ์ แพะรับบาป !!..ปิดฉากโรดแม็ปปรองดอง ที่ไม่ลงตัวในผลประโยชน์นายใหญ่ ??!! ..
http://www.oknation.net/blog/vincentoldbook3/2010/05/14/entry-3
http://www.oknation.net/blog/StayFoolish/2010/05/14/entry-2


ด่วน!คลิป CNN จับภาพชัดรายงานก่อนใคร..ประมวลคลิปเสธแดงเตรียมรับศอฉ.-ส่งรพ.หัวเฉียวหลังถูกยิง..บนเวทีระส่ำเหลือแต่จตุพรกับสุภรณ์..ใครได้ประโยชน์จากการยิง!!!
http://www.oknation.net/blog/buzz/2010/05/13/entry-1

การ์ด(ไพร่)แอบเผย ... ศึกใน น่ากลัว! // ถอยดีกว่า!

http://www.oknation.net/blog/RESCUE/2010/05/14/entry-1
http://www.oknation.net/blog/bwat/2010/05/14/entry-2


ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 10 ร.ร.อีก 7 วันกทม.9 แห่งเปิด 1 มิ.ย.

http://www.komchadluek.net/detail/20100514/59095/ศธ.เลื่อนเปิดเทอม10ร.ร.อีก7วันกทม.9แห่งเปิด1มิ.ย..html
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000066734


สพฐ.เร่งวิจัย ร.ร.ขนาดเล็กเสร็จใน 3 เดือน..

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000066148


ปมขัดแย้ง..กำเนิด"Heat Wave" คลื่นร้อนถล่มไทย 2553..

http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2010/05/13/entry-1


เวียดนามเซ็นดาวเทียม “วินาแสท-2” ขึ้นฟ้า เม.ย.2555

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9530000066320


ไทยได้รับเลือกนั่งเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติ..

http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9530000066509

-นอกเหนือจากไทยแล้ว ประเทศอื่นที่ได้รับเลือกคือ ลิเบีย แองโกลา มอริเตเนีย ยูกันดา มัลดิฟส์ มาเลเซีย กาตาร์ มอลโดวา โปแลนด์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 3 ปี..


ดาร์บี้แม่ทัพ! "แต๊ก"หลุดโผ สุรีย์ถอนเพิ่ม บุกบาฟานา..

http://www.komchadluek.net/detail/20100514/58955/ดาร์บี้แม่ทัพ!แต๊กหลุดโผสุรีย์ถอนเพิ่มบุกบาฟานา.html


ล่องใต้ ผจญภัยไปกับสายน้ำที่ "พังงา-ภูเก็ต"

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065399


ราตรีสวัสดิ์ทั้งสองท่านแหล่วหนา  หวังเหวิ๊ด หวังเหวิด..

บ๊ายยยยยยยยยยยยยยย..

คนชอบเพลง  


ตลอดเวลา..

http://radio.sanook.com/music/player/ตลอดเวลา/106924/

"พักสายตาเถิดนะคนดี  หลับลงตรงนี้  ที่ที่มีแต่เราสองคน  ผ่านเรื่องราว ผ่านงาน ผ่านคน ฯ.."


Good  Dream  

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

krupat
อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเจอ หลังจากเข้าสู่สนามสอบเมื่อวาน เหนื่อยแม่โหยพี่น้องเหอ
 อ่านแนวข้อสอบท่านขาหญ่ายไปแล้วดันไม่เข้าเป้าสักเท่าไหรแต่ก้าขอบคุณมากมายที่ท่านมีน้ำใจเสาะแสวงหามาให้ได้ทดลองทำกันขนาดข้อสอบเกี่ยวกับไปไอทียังออกเป็นภาษาปะกิตเลยนิ555
ส่วนปะกิตอ่านออกแต่แปลไม่ถูกเลยนิ มีแววอบฯ9 วันสุกแหงๆเชียวเรา
ท่าน sub คงบายมากสิน๊ะได้เป็นมาสเตอร์admin...

ดูคลิปนี่ดิ เฮ้อ ประเทศไทยหนอ...
http://www.youtube.com/watch?v=6rGqZDvRa_U&feature=player_embedded

มาดูธรรมะออนไลน์ ท่าน ว.วชิรเมธีกัน
http://www.dhammatoday.com/

ระงับความโกรธ
http://www.facebook.com/note.php?note_id=296588421853&id=166509296166&ref=mf

http://www.facebook.com/notes.php?id=166509296166

เพลงคนไม่มีเวลา
http://www.youtube.com/watch?v=vJYzpDiI5hA&feature=player_embedded

ช่วงที่ดีที่สุด
http://www.youtube.com/watch?v=eNjUGkZQymE&feature=related

รักน้องพร
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QCp23xec8&feature=related

ขอตัวเข้ากลุ่มสาระการงานก่อนหนา...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กระทู้ของแฟนคลับใหม่ที่นี่เลยจ้า...เฮฮา ....กับลิงค์ดีมีประโยชน์จัดไปได้เลย..

Krusorporchor
 ท่านผอ.ภัท สอบเสร็จแล้วเหรอเนี่ย  แสดงว่าเข้าสอบรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 14 เลยมังอ่ะ  ข้อสอบยากมั่กไหมท่าน?  มีวิเคราะห์เยอะไหมท่าน?  หรือเป็นความรู้ความจำ  อ่อยย! ที่เราก็อปมาฝากต้าง 7 ชุด  ไม่มีเลยแหล่วนิ?  ว๊า! ขาหย่ายเก็งไม่แม่นซะแระเนาะ  อิ อิ.. ภาษาปะกิต  ท่านผอ.ภัท อ่านได้แต่แปลม่ายด้ายยยย.. ส่วนท่าน Sub  แปลได้แต่อ่านม่ายด้ายยยย.. เอ๊ย! ม่ายช่าย  ท่านอ่านก้าได้ แปลก้าได้  เขียนก้าได้  พูดก้าได้  ร้องเพลงก้าได้  เขียนบทกวีก้าได้ etc. สบายมั่ก ๆ เพราะท่าน Sub เค้าระดับอินเตอร์เลยแหล่ว  งานเนี๊ยะ  คงประมาณคลิ๊คปายยย  นึกถึงน้องหมูเมืองตรังปายยย..เลยเนาะ   ส่วนท่านผอ.ภัท  ไม่ต้องถล่มตัวเลยแหล่ว  เกณฑ์ผ่าน 60 ใช่ไหมท่าน?  ท่านต้องผ่านแบบนอนมาอยู่แระ  เรามาลุ้นกันดีกั่ว  ว่าท่านจา 80 up รึเป่า?   


ทักทายท้างสองท่านแระ  ขาหย่ายไปแระ..


ชะแว้บบบบบบบบบบบบบบบบ  
1 ... 19202122232425 ... 107
Loading...